Nieuws

Persbericht: Asielwet zorgt voor controverse, stemming uitgesteld

Morgen zou de Kamer van Volksvertegenwoordigers stemmen over wetsontwerpen die de Belgische asielwetgeving fundamenteel wijzigen. Vluchtelingenwerk en partners vragen al weken naar een grondiger debat over verontrustende delen van dit ontwerp. Willekeur in opsluiting en rechtsonzekerheid zijn slechts twee ernstige gevolgen van het ontwerp dat voorligt. Vandaag werd op de valreep beslist dat men niet klaar is voor stemming en dit punt van de agenda te verwijderen. De stemming zou volgende donderdag 26 oktober 2017 gebeuren, na een extra debat in de Commissie Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt volgende woensdag.

Het uitstel komt er onder meer naar aanleiding van een negatief advies omtrent de voorliggende wetsvoorstellen vanuit de Privacycommissie, dat heeft aangetoond dat er nood is aan meer debat.

Als betrokken ngo's zijn we blij dat er een extra debat komt in de Commissie Binnenlandse Zaken, want de wetsontwerpen zoals ze deze week voorlagen, waren onvoldragen.

We roepen de volksvertegenwoordigers nu op om het werk grondig te hernemen. Naast een advies van de Privacycommissie, is ook een formeel advies van de Raad van State onontbeerlijk. Deze gaf eerder immers aan onvvoldoende grondig te kunnen oordelen over alle aspecten van dit ontwerp. We blijven ook aandringen op een effectieve hoorzitting met de mensenrechtenorganisaties en vragen de volksvertegenwoordigers om de adviezen van de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) en het Federaal Migratiecentrum (Myria) te respecteren.

Ook vanwege: Amnesty International Vlaanderen, Orbit, Liga voor mensenrechten, Ligue des droits de l’Homme, Jesuit Refugee Service, Platform kinderen op de vlucht - Plate-Forme Mineurs en Exil, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 11.11.11.

 

Hier kan je het persbericht lezen toen het uitstel van de stemming nog niet van kracht was.

Persbericht: Stemt het federaal parlement in met de afbraak van rechten van asielzoekers?

Morgen, donderdag 19 oktober, buigt het federaal parlement zich over enkele wetsontwerpen die de Belgische asielwetgeving fundamenteel zouden wijzigen. De wetsontwerpen kunnen aanleiding geven tot o.m. de willekeurige opsluiting van asielzoekers, het terugsturen van sommige asielzoekers voordat een rechter zich uitsprak over hun dossier en het stigmatiseren van mensen op de vlucht.

De ondertekende ngo’s eisen dat het federaal parlement de wetsontwerpen niet stemt.

1. ‘De voorgestelde wetsontwerpen maken het makkelijker om asielzoekers op te sluiten,’ zeggen de ondertekenende ngo’s. ‘Detentie is echter een traumatiserende ervaring voor mensen op de vlucht, die komt bovenop eerder opgedane trauma’s’. Een gesloten centrum is simpelweg niet de plaats voor mensen in een asielprocedure. Ook UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, uitte zijn bezorgdheid over dat punt in zijn advies bij de wetsontwerpen: de wetsontwerpen bevatten te weinig waarborgen om willekeurige detentie te voorkomen.

2. ‘Asielzoekers zullen een slechtere toegang hebben tot de rechter’, zeggen de ngo’s. ‘Zo kunnen sommige asielzoekers teruggestuurd worden naar een land waar zij gevaar lopen.’
De wetsontwerpen maken de regels rond de verschillende procedures nog ingewikkelder, ze verkorten sommige beroepstermijnen en ontnemen asielzoekers in bepaalde gevallen hun schorsend beroep. Hierdoor kunnen asielzoekers uitgewezen worden nog voor de rechter uitspraak heeft gedaan over hun dossier. Asielzoekers zouden dus teruggestuurd kunnen worden naar een land waar zij vervolging of vernederende en onmenselijke behandelingen riskeren. Onze overheid zet daarmee een van de meest fundamentele mensenrechten op de helling: mensen beschermen tegen foltering.

3. ‘De wetsontwerpen gaan uit van de veronderstelling dat asielzoekers fraudeurs zijn of het systeem misbruiken. Zo werken de wetsontwerpen de stigmatisering van asielzoekers in de hand.’ zeggen de ngo’s. Ook UNHCR is hierover bezorgd, blijkt uit hun advies bij de wetsontwerpen. Bijvoorbeeld: als asielzoekers geen identiteitsbewijs bij zich dragen, kan dat worden gezien als een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van hun asielverhaal. Maar mensen op de vlucht beschikken doorgaans niet over hun identiteitsdocumenten. Daar hebben ze allerlei redenen voor: ze kunnen zich niet richten tot de autoriteiten die hen vervolgen, ze zijn in allerijl moeten vluchten, of hun documenten werden afgenomen door mensensmokkelaars.
‘Als mensen op de vlucht het wantrouwen ten aanzien van hun verhaal moeten weerleggen, dreigt de nodige sereniteit en rust uit de asielprocedure te verdwijnen’, zeggen de ngo’s. ‘Die mensen hebben na de traumatiserende ervaringen die gepaard gaan met hun vlucht nochtans nood aan een veilige omgeving om hun verhaal te doen.’

Bovendien gaan de wetsontwerpen in de uitwerking van de medewerkingsplicht van de asielzoeker voorbij aan de bescherming van de privacy. Asielzoekers die 'zonder bevredigende verklaring' weigeren om GSM, laptop, tablet, ... aan te bieden voor onderzoek, zouden niet voldoen aan de medewerkingsplicht. Dat kan hun vraag om internationale bescherming in negatieve zin beïnvloeden. De Privacycommissie formuleerde hierover een negatief advies.
 

WETSONTWERPEN MOGEN NIET GESTEMD WORDEN

Wij eisen dat het federaal parlement de wetsontwerpen zoals ze nu voorliggen, weigert te stemmen. We vragen dat de ontwerpen worden herbekeken. Dit betekent dat de ontwerpen opnieuw moeten voorgelegd worden aan de Commissie Binnenlandse Zaken voor debat. De volksvertegenwoordigers dienen tenminste een advies te vragen aan de Raad van State. Als betrokken organisaties van het middenveld willen ook wij gehoord worden in het federaal parlement. We vragen dat de volksvertegenwoordigers rekening houden met de bezorgdheden van de ngo’s en het advies van UNHCR en Myria (Federaal Migratiecentrum) respecteren.
 

ONDERTEKENAARS

11.11.11 | CNCD-11.11.11 | Amnesty International Belgique Francophone | Amnesty International Vlaanderen | CIRÉ | Jesuit Refugee Service Belgium | Liga voor mensenrechten | Ligue des droits de l’Homme | Orbit | Platform kinderen op de vlucht - Plate-Forme Mineurs en Exil | Point d’Appui | Vluchtelingenwerk Vlaanderen


 

INFORMATIE VOOR DE PERS

Contacteer onze persverantwoordelijke Eef Heylighen voor meer informatie via eef@vluchtelingenwerk.be of 0473 88 65 97

Platform kinderen op de vlucht stelt leeftijdsschatting in vraag

Vandaag, 11 oktober, stelt het Platform Kinderen op de Vlucht het rapport 'Leeftijdsschatting van niet-begeleide minderjarigen in vraag: Probleemstelling, analyse en aanbevelingen' voor. Daaruit blijkt betrouwbaarheid van de drievoudige test die gebruikt wordt om de leeftijd te schatten (radiografie tanden pols, sleutelbeen) door een groot aantal wetenschappers in vraag gesteld wordt. De nood om deze methode te herzien werd zelfs opgenomen in een resolutie van het Europees Parlement in 2013. Daardoor worden sommige minderjarigen behandelt als meerderjarigen met alle gevolgen vandien. Vluchtelingenwerk is lid van het Platform Kinderen op de Vlucht. 

In 2015 en 2016 waren er meer dan 8000 niet-begeleide minderjarigen in België. Er werden in die periode 2483 twijfels uitgesproken over de leeftijd van deze jongeren. Wij stelden vast dat de verhouding van gevallen waarvoor er een twijfel uitgesproken wordt aanzienlijk gestegen is (23% van de gevallen in 2015, 44% van de gevallen in 2016). We weten dat in 69% van de gevallen de jongere meerderjarig verklaard werd. 

Voor de minderjarigen die onjuist meerderjarig verklaard worden zijn de gevolgen dramatisch en vaak onomkeerbaar. Deze minderjarigen kunnen niet begeleid worden door een voogd, hun asielaanvraag zal strenger behandeld worden omdat ze over hun leeftijd 'gelogen' hebben, hun toegang tot bescherming komt in het gedrang, de jongeren kunnen overgebracht worden naar een ander land, .... Al dit heeft natuurlijk een zeer negatieve impact op de mentale gezondheid en identiteit van de jongeren.

Het Platform en de vele organisaties die ons steunen hopen dat dit rapport zal bijdragen aan de hoognodige herziening van het huidige systeem, en zo op constructieve manier bij te dragen aan de invoering van regels en praktijken die elke minderjarige moeten helpen om de bescherming te krijgen waar hij of zij recht op heeft.

Klik hier om het volledige rapport te downloaden.