Leden

Vluchtelingenwerk werkt samen met een dertigtal leden rond de bescherming, integratie en terugkeer van asielzoekers en vluchtelingen. Samen maken we opinies, voeren we actie, vangen we asielzoekers op en zetten we ons in voor vluchtelingen. 

Personen

Dirk Adriaenssen • Daniël Alliet • Ann Cox • Lucas Destrijcker • Liefke Dolmans • Dirk Jacobs • Paul Pataer • Liesbet Wuyts • Anne Van Lancker • Alketa Molla Dyca • Els Hertogen • Farah Laporte • Karen Mets • Koen Umans • Patrick Loobuyck • Tetty Roose

Organisaties

Amnesty International VlaanderenArtsen Zonder GrenzenBeweging.netBond Zonder Naam (BZN)Caritas InternationalÇavaria  • CAW AntwerpenCAW Brussel • CAW Limburg • ConvivialDe TintenDokters van de WereldEVA-centrumGardantoHand in Hand tegen racisme • Jesuit Refugee Service (JRS)Lhiving vzwLiga voor MensenrechtenLimburgs Platform voor VluchtelingenMedimmigrantMentor EscaleMinderhedenforumMinor Ndako & JunaORBIT vzw • Protestants Sociaal Centrum BrusselSint-EgidiusgemeenschapSociale dienst van de Socialistische Solidariteit (SESO)Solentra UZ BrusselSolidariteit Onthaalhuis Christus Koning (SOCK)Steunpunt Asiel & Migratie • Steunpunt Integratie Asielzoekers Lubbeek (SIAL)Vlaams ABVVVlaams Steunpunt Lokale NetwerkenVluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS)Vluchtelingenwerkgroep WetterenWerkgroep Merchtem MulticultureelWerkgroep Vluchtelingen Gent

Amnesty International

Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie. Hun activisten worden gedreven door verontwaardiging over ernstige mensenrechtenschendingen en door hoop op een wereld waarin alle mensenrechten werkelijkheid zijn voor alle mensen.

www.amnesty.be

Logo Amnesty International

Artsen Zonder Grenzen (waarnemend lid)

Artsen en journalisten waren geschokt door de gruwel tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Biafra (in Nigeria). Omdat ze niet alleen wilden helpen, maar ook getuigen over wat ze zagen, richtten ze in 1971 een nieuwe organisatie op: Artsen Zonder Grenzen. 

Vandaag zijn we een internationale organisatie, met honderden projecten in tientallen landen, maar onze missie is niet veranderd. Onze teams zetten alles op alles om slachtoffers van oorlogen, van rampen, en van epidemieën te kunnen verzorgen. Nog steeds zijn we verontwaardigd wanneer mensen niet de medische hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben, en nog steeds vinden we het belangrijk dat we die verontwaardiging publiek kunnen maken. 

https://www.msf-azg.be/nl

beweging.net

Beweging.net is de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Beweging.net en haar leden en partners komen op voor een leefbare, solidaire en rechtvaardige samenleving. Samen vertolken ze de zorg van vele gewone mensen. En daar blijft het niet bij: beweging.net zoekt met hen naar oplossingen. 

www.beweging.net

beweging.net

Bond Zonder Naam

BZN is ervan overtuigd dat 'waarden' de inspiratie zijn voor individuele en maatschappelijke verandering. BZN ontwikkelt daarom, vanuit de grondhouding 'no one claims, everyone supports',  pluralistische initiatieven en samenwerkingsverbanden die het beste in mensen versterken. BZN vertaalt waarden naar concrete acties met focus op de eigen omgeving.

www.bzn.be

Caritas International

Caritas International is de Belgische schakel van een wereldwijd netwerk van 163 katholieke organisaties die samen in 200 landen/streken actief zijn. Caritas International helpt slachtoffers van oorlogen, natuurrampen en armoede in eigen land of op de vlucht. Caritas International biedt hen onmisbare materiële en niet-materiële hulp. In België ondersteunt Caritas International de migranten door hen een humaan antwoord te bieden, aangepast aan hun migratietraject.

www.caritas-int.be

Logo Caritas International

Çavaria

Çavaria is de belangenverdediger voor holebi's en transgenders in Vlaanderen en Brussel. Çavaria is een koepel van meer dan 120 aangesloten verenigingen. Die krijgen ondersteuning, inspraak en vorming aangeboden en vormen samen de holebi- en transgendergemeenschap. Daarnaast richt een gelijkekansenwerking zich tot de brede maatschappij. Çavaria voert campagne, informeert, sensibiliseert, lobbyt en opinieert.

www.cavaria.be

logo Çavaria

CAW Antwerpen

CAW Antwerpen ontstond na het samengaan van CAW De Mare, CAW De Terp en CAW Metropool, op 1 januari 2014.

De vluchtelingendienst van CAW Antwerpen is een eerstelijnsdienst die zich richt naar asielzoekers, vluchtelingen, mensen zonder papieren, geregulariseerden en genaturaliseerde vreemdelingen en gezinsherenigers. Daarnaast staat de dienst open voor mensen met problemen gerelateerd aan de specifieke situatie van bovenstaande doelgroepen.

www.cawantwerpen.be - www.caw.be/vluchtelingendienst

logo CAW

CAW Brussel

CAW Brussel biedt, in de 19 gemeenten van Brussel,hulp- en dienstverlening aan mensen met vragen of die het moeilijk hebben als gevolg van persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen. Je kan in het CAW op verhaal komen en wij luisteren naar jou. Onze hulpverleners kunnen je ook de weg wijzen naar andere diensten om ervoor te zorgen dat je rechten worden gegarandeerd.

www.cawbrussel.be

logo CAW

CAW Limburg

CAW Limburg vzw biedt in de hele provincie laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulp aan mensen die het moeilijk hebben als gevolg van persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen.

www.cawlimburg.be

logo CAW

Convivial

Convivial is een team van zo'n honderd medewerkers, onder wie dertig vrijwilligers, met meer dan twintig verschillende nationaliteiten. Zo kunnen ze iedereen onthalen in een begrijpelijke taal. Via een actief integratiebeleid van werknemers die van de sociale uitkeringen afhangen, krijgen veertig personen, waaronder vluchtelingen, de mogelijkheid geboden in België beroepservaring op te doen. Convivial legt sterk de nadruk op solidariteit tussen iedereen en is een echt laboratorium van het samenleven in verscheidenheid waar iedereen, vluchtelingen en Belgen, personen van verschillende culturen, aan een gemeenschappelijk project deelneemt.

www.convivial.be

logo Convivial

De Tinten

De Tinten zet zich in voor de armen en uitgestotenen in onze samenleving. De voornaamste doelgroep zijn mensen zonder papieren in de Gentse regio. Naast de ondersteuning van mensen zonder verblijfspapieren wil De Tinten ook zoveel mogelijk mensen sensibiliseren en enig zicht geven op de ronduit onmenselijke omstandigheden waarin vele van deze mensen leven.

www.detinten.be

logo De Tinten

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is een internationale medische ontwikkelingsorganisatie. Dokters van de Wereld verleent medische hulp aan kwetsbare groepen overal ter wereld, dus ook in België, door het bevorderen van de toegang tot en het recht op gezondheidszorg. Zij rekenen hiervoor op de inzet van al hun leden, zowel binnen als buiten de medische sector. Via het internationaal netwerk leidt Dokters van de Wereld meer dan 185 projecten in 60 landen wereldwijd. De Belgische delegatie is aanwezig in de Democratische Republiek Congo en in Mali. In België verlenen ze hulp aan diegenen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg, daklozen, mensen zonder verblijfsvergunning en mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

www.doktersvandewereld.be

logo Dokters van de Wereld

EVA-Centrum

De vluchtelingenwerking van vzw EVA-centrum is gegroeid uit het Steunfonds Mensen zonder papieren. Het is een vrijwilligerswerking voor en met vluchtelingen. Momenteel begeleiden en ondersteunen ze een zeventigtal gezinnen uit het noorden van Antwerpen.

https://nl-nl.facebook.com/eva.centrum

Gardanto

Gardanto is een vereniging van Nederlandstalige voogden die door de Minister van Justitie erkend zijn als voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Zij komen op voor de belangen van de hen toevertrouwde jongeren en begeleiden hen in het integratie- en opvoedingsproces.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013388054754

Hand in Hand tegen racisme

De sociaal-culturele beweging Hand in Hand tegen racisme verdedigt een open houding binnen de Vlaamse samenleving ten overstaan van migratie en de daarmee samenhangende (groeiende) etnische en culturele diversiteit. Op politiek vlak streeft de beweging naar structurele veranderingen door te wegen op het beleid. Antiracisme, respect voor de mensenrechten en solidariteit zijn hierbij de belangrijkste leidraden. Als actiemiddel voert Hand in Hand vooral mobiliserende en sensibiliserende campagnes naar een breed publiek, met veel aandacht voor het educatief aspect.

anti-racisme.be

logo Hand In Hand - VAKA

Jesuit Refugee Service

Jesuit Refugee Service heeft als missie vluchtelingen en gedwongen migranten te begeleiden, te dienen en hun rechten te verdedigen. Deze internationale katholieke ngo werd in 1980 in Rome gesticht door Pedro Arrupe, toen algemeen overste van de jezuïeten. De tweetalige Belgische afdeling volgde in 1980 door het toenemende aantal vluchtelingen. Het bureau ligt in Brussel en de organisatie steunt op een netwerk van vrijwilligers, waaronder jezuïeten, in Brugge, Antwerpen, Leuven en Luik.

www.jrsbelgium.org

logo JRS

Lhiving vzw

Vzw Lhiving wil psychosociale hulp bieden aan mensen met hiv of een andere chronische ernstige ziekte die zich in een kansarme situatie bevinden, en aan hun gezin. Ons streefdoel is de gezondheid en het algemeen welzijn van de cliënt te verbeteren zodat deze zich op termijn zo zelfstandig mogelijk kan handhaven in de maatschapprij en op een volwaardige manier kan participeren.

www.lhiving.be

logo Lhiving

Liga voor Mensenrechten

De Liga voor Mensenrechten strijdt tegen onrecht en discriminatie. Ze laten van zich horen als er in België mensenrechten geschonden worden. In gevangenissen, op het internet, op papier of in het dagelijks leven. De Liga streeft naar een samenleving met vrije burgers die eerlijke en gelijke kansen krijgen. Want wij hebben recht op onze Rechten. De Liga is een mensenrechtenbeweging die het beleid op een constructieve manier wil beïnvloeden en het brede publiek sensibiliseert en kritisch informeert over mensenrechten in Vlaanderen en België.

www.mensenrechten.be

logo Liga Voor Mensenrechten

Limburgs Platform Vluchtelingen

Het Limburgs Platfrom Vluchtelingen ijvert voor een menswaardige opvang en begeleiding van vluchtelingen, waarbij de menselijke waardigheid en de mensenrechten ten volle gerespecteerd worden. Daartoe werkt het Platform op lokaal en provinciaal niveau aan initiatieven om de (juridische, sociale, medische, ...) dienstverlening te optimaliseren. Het Platform wil ook de bevolking sensibiliseren en de vluchtelingenthemathiek bespreekbaar maken. Bovendien wijst het LPV Platfrom op het belang van correcte, objectieve én volledige informatie in de media, wars van sensatie en suggestie.

lpvluchtelingen@skynet.be

Medimmigrant

Medimmigrant is een Brusselse organisatie die individuele ondersteuning geeft aan mensen in een precair verblijfsstatuut die medische noden hebben. Zij werken met personen die beroepsmatig deze mensen begeleiden of rechtstreeks met de betrokkenen zelf. Medimmigrant probeert ook op structureel vlak de problematiek van gezondheid en mensen in een precair verblijfsstatuut aan te pakken. Zo geeft Medimmigrant vormingen, schrijft beleidsaanbevelingen en neemt deel aan diverse werkgroepen die zich over die problematiek buigen.

www.medimmigrant.be

logo Medimmigrant

Mentor Escale

Mentor-Escale ondersteunt buitenlandse niet-begeleide minderjarigen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid, welzijn en integratie. De meeste jonge vluchtelingen die aankloppen bij Mentor-Escale komen van een asielopvangcentrum en hebben nu de mogelijkheid om zelfstandig te gaan wonen. De jongeren zijn gemiddeld 16-17 jaar oud en staan er alleen voor in hun zoektocht. Ze moeten immers hun weg vinden in een maatschappij die ze nog volop aan het ontdekken zijn, terwijl ze hun verleden meedragen.

www.mentorescale.be

logo Mentor Escale

Minderhedenforum

Het Minderhedenforum wil de maatschappelijke positie van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen versterken en het respect tussen groepen bevorderen. Sinds 2000 treedt het Minderhedenforum op als spreekbuis en belangenbehartiger van de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel.

www.minderhedenforum.be

logo Minderhedenforum

Minor Ndako & Juna

Minor-Ndako & Juna heeft als opdracht het welzijn van kinderen, jongeren en hun gezinnen die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden en/of onder het toezicht van een jeugdrechter staan, te bevorderen. Voor deze kinderen, jongeren en hun gezinnen ontwikkelt de vereniging een kwalitatief en gedifferentieerd aanbod van opvang- en begeleidingsvormen met het oog op hun re-integratie en functioneren in de maatschappij.

www.minor-ndako.be

logo Minor Ndako

ORBIT vzw

ORBIT vzw is een open solidariteitsbeweging voor kerk en samenleving die met de methodieken van het sociaal-cultureel werk, in een geest van gelijkwaardigheid zonder racisme en in respect voor de mensenrechten, de interculturele samenlevingsopbouw wil bevorderen, door een intercreatieve relatieopbouw met de verschillende cultuurgroepen, religies en levensbeschouwingen, in Vlaanderen en Brussel.

www.orbitvzw.be

ORBIT vzw

Protestants Sociaal Centrum Brussel

Het Protestants Sociaal Centrum Brussel heeft tot doel hulp te verlenen, in de geest van het Evangelie, onder alle vormen, aan alle personen die beroep doen op haar diensten ongeacht hun politieke, religieuze of filosofische overtuiging, hun cultuur, ras of seksuele geaardheid. De vereniging zorgt er voor opvang en hulp te verlenen in het Nederlands of Frans volgens de keuze van de betrokkene.

www.csp-psc.be

logo PSC

Sint-Egidiusgemeenschap

De Sint-Egidiusgemeenschap in Antwerpen maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van Sant’Egidio, een christelijk-katholieke lekenbeweging die zich inzet voor de armsten in de grootstad. In Antwerpen is Sant’ Egidio actief sinds 1985.

Sociale dienst van de Socialistische Solidariteit (SESO)

De v.z.w. Sociale Dienst van Socialistische Solidariteit werd opgericht in 1937 en heeft tot doel het helpen en begeleiden van iedereen, met in het bijzonder asielaanvragers. De waarden die de basis vormen van onze activiteiten zijn verdraagzaamheid, respect voor de mensenrechten, vrijheid van mening, sociale rechtvaardigheid en emancipatie. 

Solentra

Solentra staat voor ‘Solidariteit en Trauma’. Onze vereniging is een onderdeel van Paika, de psychiatrische afdeling van het UZ Brussel voor infants, kinderen en adolescenten. Solentra geeft diagnostische en therapeutische ondersteuning aan vluchtelingen, migrantenkinderen en hun families.

www.solentra.be

logo Solentra

Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning

Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning is ontstaan uit de fusie van de werkgroep Solidariteit, enkele onthaalhuizen voor vluchtelingen en de parochie Christus Koning in Brugge.

http://dehelewereldinbrugge.be/sock%20vzw.html

Steunpunt Asiel & Migratie

Het Steunpunt Asiel & Migratie geeft advies en informatie over asiel en migratie. Asielzoekers, erkende vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf, geregulariseerden of mensen die met deze doelgroep in contact komen zijn welkom.

http://www.vluchtelingendienst.be/

Steunpunt Integratie Asielzoekers Lubbeek (SIAL)

SIAL is een informeel netwerk, in 1999 gestart door inwoners van Lubbeek. Ook niet Lubbekenaren zijn reeds jaren actief binnen onze groep. De werking functioneert op basis van vrijwilligheid en consensus. De vluchtelingen hebben te maken met personen die individueel de volledige verantwoordelijkheid dragen voor alles wat zij zeggen en ondernemen, en niet met een organisatie of instantie. Tegelijkertijd weten zij dat de vrijwilligers zich in hun engagement gedragen weten door een grotere groep. De vluchtelingen beslissen ook zelf of, en in welke mate ze op onze ondersteuning een beroep doen. We zoeken altijd zo veel mogelijk officiële/professionele hulpverlening om de mensen naar te verwijzen en we begeleiden hen hierbij. 

http://www.grislubbeek.be/default.asp?iId=KELLFHM

Vlaams ABVV

Het ABVV is zowel een vakbond, waarin belangenbehartiging van leden en militanten centraal staan, als sociale beweging waarin het bewegingswerk centraal staan. De diversiteitswerking van het Vlaams ABVV wil tot een diversiteitsbeleid komen in alle ondernemingen en organisaties in Vlaanderen, met als uiteindelijk doel het realiseren van evenredige arbeidsdeelname. Het ABVV zet reeds enkele jaren  diversiteitsconsulenten in. Zij sensibiliseren en ondersteunen de ABVV-afgevaardigden en –militanten om een evenredige participatie van kansengroepen (allochtonen, arbeidsgehandicapten, oudere werknemers, …) op de werkvloer te verwezenlijken. Zij ondersteunen hen bij het creëren van een draagvlak, het wegwerken van weerstanden en het ontwikkelen van diversiteitsplannen.

http://www.vlaamsabvv.be/

logo ABVV

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken

Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken (SLN) vertegenwoordigt de not-for-profit aanbieders van opleiding, coaching en werkplekleren en is door de Vlaamse overheid erkend als gesprekspartner namens de sector. Samen met hun leden leggen ze de focus op duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit, in het bijzonder voor werkzoekenden en werknemers die nood hebben aan bijkomende ondersteuning. Vanuit het streven naar een evenredige arbeidsdeelname zetten ze in op het creëren van gelijke kansen en diversiteit.

De kernopdracht bestaat uit het ondersteunen van de leden in hun aanbod. Dit voeren ze professioneel en in nauwe samenwerking met de leden uit door het stimuleren van overleg en samenwerking, het bevorderen van deskundigheid, met de klemtoon op innovatie.

www.sln.be

logo SLN

VLOS

Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS) is een ongebonden vzw die vluchtelingen en asielzoekers ondersteunt in hun zoektocht naar opvang, materiële hulp en administratieve begeleiding bij regularisatie. Verder organiseren de vele vrijwilligers van VLOS tal van activiteiten voor vluchtelingen én het brede publiek.

logo VLOS

Werkgroep Merchtem Multicultureel

Merchtem Multicultureel is gegroeid uit de gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking om de integratie van allochtonen te bevorderen. Het doel is de integratie van nieuwkomers in Merchtem te bevorderen.

Werkgroep Vluchtelingen Gent

De vzw Werkgroep Vluchtelingen Gent is een pluralistische werking van vrijwilligers in het Gentse, die zich inzetten voor het welzijn van vluchtelingen, mensen zonder papieren en Roma.

www.vluchtelingen-gent.be

logo Werkgroep Vluchtelingen Gent

Vluchtelingenwerkgroep Wetteren

Omdat elke persoon recht heeft op een leven in vrede, vrijheid, veiligheid en menswaardigheid stelt de vereniging zich tot doel initiatieven te nemen en te ondersteunen die bijdragen tot het verlenen van bescherming, het bevorderen van participatie en emancipatie in de ruimste zin van het woorden, het bijdragen aan een toekomstperspectief voor de vluchtelingen, in de ruime zin van het woord, en van de andere kansarmen.

http://www.vluchtelingenwerkgroep-wetteren.be/

logo - Vluchtelingenwerkgroep Wetteren