Gastvrij Netwerk

Het platform Gastvrij netwerk zet zich in voor een open en solidaire samenleving die mensen op de vlucht verwelkomt en vooruit helpt. De leden delen de missie van Vluchtelingenwerk, maar werken op lokaal vlak, in de eigen stad of gemeente.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Wat is het Gastvrij Netwerk?

De vzw werd opgericht in maart 2015 en verzamelt georganiseerde lokale vrijwilligersgroepen, vzw’s of feitelijke verenigingen in Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor mensen op de vlucht. De lokale groepen informeren en sensibiliseren de gemeenschap en werken actief mee aan de integratie van vluchtelingen.

Al deze groepen zijn autonoom in hun lokale werking. Ze streven naar goede contacten met lokale overheden, andere verenigingen en mensen uit de buurt of gemeente. Sommige groepen zijn al jaren actief, andere zijn dan weer vrij nieuw.

Gastvrij Netwerk wil een meerwaarde zijn voor de lokale organisaties

We bouwen aan meer en gedeelde kennis en vaardigheden, sterkere relaties, een duidelijker identiteit en een sterker imago voor ‘vrijwilligersorganisaties die werken voor mensen op de vlucht’.

 • We brengen verenigingen en individuen samen zodat ze onderling informatie, ervaring, goede praktijken en tips kunnen uitwisselen.
 • We zoeken gezamenlijk naar ondersteuning, o.a. door vorming op maat.
 • We bundelen ervaringen van het werkveld en signaleren deze naar beleid en middenveldorganisaties.
 • We engageren ons om in de lokale contexten sociaal-culturele activiteiten te ontwikkelen die bruggen leggen en ‘samenleven’ bevorderen tussen mensen op de vlucht en brede bevolking. 

Gastvrij Netwerk wil een meerwaarde zijn voor mensen op de vlucht

We ondersteunen de lidorganisaties bij hun hulpverlening aan mensen op de vlucht in hun lokale context. 

 • Onze lidorganisaties ondersteunen alle mensen op de vlucht, ongeacht hun statuut (asielzoekers, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf).
 • Onze lidorganisaties bieden hulp en ondersteuning bij diverse noden: materieel, persoonlijk en maatschappelijk, in functie van vragen en behoeften, zolang als nodig.
 • Onze lidorganisaties helpen mensen op de vlucht integreren in de samenleving, zowel nieuwkomers als mensen die al langer in het land zijn.

Relatie tot andere organisaties

Gastvrij Netwerk werkt samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VwV) en andere organisaties die in contact zijn met mensen op de vlucht of zich eveneens inzetten voor de thema’s asiel, vluchtelingen, migratie, integratie en samenleven. Gastvrij Netwerk volgt ook de informatie en studiedagen op van de betreffende overheidsdiensten.

Wil je lid worden van Gastvrij Netwerk?

 • Je bent al actief met een groep vrijwilligers voor mensen op de vlucht, of je wilt een nieuwe groep oprichten. Om aan te sluiten bij Gastvrij Netwerk neem je contact op met het secretariaat. Je kan er meer informatie, de statuten en het huishoudelijk reglement opvragen. Bespreek deze documenten binnen je groep.
 • Als je groep beslist om aan te sluiten, duiden jullie een contactpersoon aan die regelmatig naar de vergaderingen zal komen. 
 • Je bent nog niet aangesloten bij een groep, maar wil graag vrijwilligerswerk doen voor vluchtelingen in je buurt of regio. Dan brengt ons secretariaat je graag in contact met vrijwilligersgroepen in je buurt.

Contact/Secretariaat

Toolkit

In deze toolkit richten we ons specifiek op de begeleiding van mensen met het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming. Eens ze hun (tijdelijke) verblijfspapieren hebben ontvangen, moeten zij immers starten met het uitbouwen van hun leven in ons land: een (zoek)tocht die niet altijd zonder hindernissen verloopt. We houden hierbij rekening met hun startpositie in de maatschappij en hebben oog voor activering en participatie in de samenleving.

De toolkit is opgebouwd uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk I biedt achtergrondinformatie over de toolkit en het werken met vluchtelingen. Hoofdstuk II beschrijft het maatschappelijk belang van vrijwilligers om het samenleven tussen vluchtelingen en de rest van de bevolking te stimuleren. Hoofstuk III behandelt de ’persoonlijke’ ondersteuning die geboden wordt bij specifieke noden en problemen waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden.

Gehele toolkit

Toolkit voor de begeleiding en ondersteuning van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden door lokale vrijwilligersorganisaties in Vlaanderen en Brussel

De Toolkit in hoofdstukken

Toolkit, hoofdstuk 1: Achtergrond

Toolkit, hoofdstuk2: Maatschappelijke hulp voor beter samenleven

Toolkit, hoofdstuk 3: Huiswerk voor vluchteling en vrijwilliger

Thematische fiches

Fiche 1: Recht op maatschappelijke integratie

Fiche 2: Op zoek naar een eigen adres

Fiche 3: Maatschappelijke orientatie en taal

Fiche 4: Gemeentelijke administratie

Fiche 5: De bank en het budget

Fiche 6: Verzekeringen

Fiche 7: Recht op kinderbijslag

Fiche 8: Recht op studie en schooltoelage

Fiche 9: Recht op gezinshereniging

Fiche 10: Opvoeding en school

Fiche 11: Studie en werk

Fiche 12: Mobiliteit

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Gastvrij Fonds 2017

Wat is het gastvrij fonds ?  

Via het Gastvrij Fonds wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen mensen en verenigingen stimuleren om op lokaal vlak te werken rond gastvrijheid voor vluchtelingen en asielzoekers.

Het Gastvrij Fonds wil sociaal–culturele activiteiten die gericht zijn op de verbondenheid tussen nieuwkomers en lokale bewoners stimuleren, gastvrijheid op lokaal niveau in de kijker plaatsen en de zichtbaarheid van deze initiatieven vergroten. 

Hoeveel bedraagt de Financiële tegemoetkoming?

Je kunt een tegemoetkoming aanvragen van 500 €, 1000 € of 2500 € per organisatie. Om in aanmerking te komen voor de som van 2500 € moet je kunnen aantonen dat het initiatief de samenwerking tussen middenveldactoren bevordert.

Welke organisaties kunnen middelen aanvragen?

Verenigingen, lokale groepen en individuen die bovenstaande doelstellingen nastreven en activiteiten opzetten, kunnen beroep doen op het fonds. Organisaties met meer dan 5 betaalde personeelsleden worden hiervoor uitgesloten.

Beheer en goedkeuring

Het beheer, de controle en de uitvoering van het fonds is in handen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Organisaties die een initiatief indienen krijgen ten laatste 2 weken na de indieningsdatum te horen of de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd.

hoe en wanneer indienen?

Het aanvraagformulier moet ondertekend bezorgd worden aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen, t.a.v. Rosalie Heens, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel of gescand en ondertekend per mail aan rosalie@vluchtelingenwerk.be.

Aanvragen kunnen tot 10 juni 2017 ingediend worden.

Voorwaarden:

 • Als verantwoordingsstukken verwachten we binnen de 3 maanden na het einde van het evenement of de activiteit het aangemaakte promotiemateriaal, een tiental foto’s (die rechtenvrij zijn en gepubliceerd mogen worden door Vluchtelingenwerk Vlaanderen) alsook de ondertekening via bijgevoegde verklaring op eer. (Annex 1)
 • Een verslag van maximum 1 A4-pagina recto-verso met de gerealiseerde activiteiten en resultaten en een opsomming van eventuele knelpunten of best practices.
 • Een opsomming van de uitgaven (met bedragen) die werden gemaakt met de verkregen middelen (bewijsstukken moeten niet ingediend worden).
 • Je gebruikt het label Gastvrije Gemeente  in alle communicatie rond deze activiteit
 • Je dient je initiatief ook in op www.gastvrijegemeente.be

Het aanvraagformulier kun je hier downloaden: