Gastvrij Netwerk

Het platform Gastvrij netwerk zet zich in voor een open en solidaire samenleving die mensen op de vlucht verwelkomt en vooruit helpt. De leden delen de missie van Vluchtelingenwerk, maar werken op lokaal vlak, in de eigen stad of gemeente.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Wat is het Gastvrij Netwerk?

De vzw werd opgericht in maart 2015 en verzamelt georganiseerde lokale vrijwilligersgroepen, vzw’s of feitelijke verenigingen in Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor mensen op de vlucht. De lokale groepen informeren en sensibiliseren de gemeenschap en werken actief mee aan de integratie van vluchtelingen.

Al deze groepen zijn autonoom in hun lokale werking. Ze streven naar goede contacten met lokale overheden, andere verenigingen en mensen uit de buurt of gemeente. Sommige groepen zijn al jaren actief, andere zijn dan weer vrij nieuw.

Gastvrij Netwerk wil een meerwaarde zijn voor de lokale organisaties

We bouwen aan meer en gedeelde kennis en vaardigheden, sterkere relaties, een duidelijker identiteit en een sterker imago voor ‘vrijwilligersorganisaties die werken voor mensen op de vlucht’.

 • We brengen verenigingen en individuen samen zodat ze onderling informatie, ervaring, goede praktijken en tips kunnen uitwisselen.
 • We zoeken gezamenlijk naar ondersteuning, o.a. door vorming op maat.
 • We bundelen ervaringen van het werkveld en signaleren deze naar beleid en middenveldorganisaties.
 • We engageren ons om in de lokale contexten sociaal-culturele activiteiten te ontwikkelen die bruggen leggen en ‘samenleven’ bevorderen tussen mensen op de vlucht en brede bevolking. 

Gastvrij Netwerk wil een meerwaarde zijn voor mensen op de vlucht

We ondersteunen de lidorganisaties bij hun hulpverlening aan mensen op de vlucht in hun lokale context. 

 • Onze lidorganisaties ondersteunen alle mensen op de vlucht, ongeacht hun statuut (asielzoekers, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf).
 • Onze lidorganisaties bieden hulp en ondersteuning bij diverse noden: materieel, persoonlijk en maatschappelijk, in functie van vragen en behoeften, zolang als nodig.
 • Onze lidorganisaties helpen mensen op de vlucht integreren in de samenleving, zowel nieuwkomers als mensen die al langer in het land zijn.

Relatie tot andere organisaties

Gastvrij Netwerk werkt samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VwV) en andere organisaties die in contact zijn met mensen op de vlucht of zich eveneens inzetten voor de thema’s asiel, vluchtelingen, migratie, integratie en samenleven. Gastvrij Netwerk volgt ook de informatie en studiedagen op van de betreffende overheidsdiensten.

Wil je lid worden van Gastvrij Netwerk?

 • Je bent al actief met een groep vrijwilligers voor mensen op de vlucht, of je wilt een nieuwe groep oprichten? Om aan te sluiten bij Gastvrij Netwerk neem je contact op met het secretariaat voor meer informatie.
 • Bekijk alvast de statuten en het huishoudelijk reglement van Gastvrij Netwerk. Bespreek deze documenten binnen je groep.
 • Als je groep beslist om aan te sluiten, duiden jullie een contactpersoon aan die regelmatig naar de vergaderingen zal komen en vullen jullie het aansluitingsformulier in. Dat kun je hier downloaden. 
 • Je bent nog niet aangesloten bij een groep, maar wil graag vrijwilligerswerk doen voor vluchtelingen in je buurt of regio? Dan brengt ons secretariaat je graag in contact met vrijwilligersgroepen in je buurt.

Contact/Secretariaat

Toolkit

In deze toolkit richten we ons specifiek op de begeleiding van mensen met het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming. Eens ze hun (tijdelijke) verblijfspapieren hebben ontvangen, moeten zij immers starten met het uitbouwen van hun leven in ons land: een (zoek)tocht die niet altijd zonder hindernissen verloopt. We houden hierbij rekening met hun startpositie in de maatschappij en hebben oog voor activering en participatie in de samenleving.

De toolkit is opgebouwd uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk I biedt achtergrondinformatie over de toolkit en het werken met vluchtelingen. Hoofdstuk II beschrijft het maatschappelijk belang van vrijwilligers om het samenleven tussen vluchtelingen en de rest van de bevolking te stimuleren. Hoofstuk III behandelt de ’persoonlijke’ ondersteuning die geboden wordt bij specifieke noden en problemen waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden.

Gehele toolkit

Toolkit voor de begeleiding en ondersteuning van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden door lokale vrijwilligersorganisaties in Vlaanderen en Brussel

De Toolkit in hoofdstukken

Toolkit, hoofdstuk 1: Achtergrond

Toolkit, hoofdstuk2: Maatschappelijke hulp voor beter samenleven

Toolkit, hoofdstuk 3: Huiswerk voor vluchteling en vrijwilliger

Thematische fiches

Fiche 1: Recht op maatschappelijke integratie

Fiche 2: Op zoek naar een eigen adres

Fiche 3: Maatschappelijke orientatie en taal

Fiche 4: Gemeentelijke administratie

Fiche 5: De bank en het budget

Fiche 6: Verzekeringen

Fiche 7: Recht op kinderbijslag

Fiche 8: Recht op studie en schooltoelage

Fiche 9: Recht op gezinshereniging

Fiche 10: Opvoeding en school

Fiche 11: Studie en werk

Fiche 12: Mobiliteit

Aanvulling: Gezondheidszorg

Aanvulling: Energie

Aanvulling: Recht op materiële en financiële steun 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Netwerkdag 2017

Op zaterdag 28 oktober 2017 organiseerde het Gastvrij Netwerk een netwerkdag in Globe Aroma, Brussel: een kans om ervaringen uit te wisselen over cruciale thema’s en om andere enthousiaste vrijwilligers (beter) te leren kennen. 

Op het programma stond:

 • 9u-10u Welkom en 'Marktplaats'
 • 10u-12u30 Gespreksgedeelte in 2 rondes, aan 3 werktafels. De gesprekken gaan over het eigen initiatief van vluchtelingen; buddy’s, Maatjes, peters en meters; methodes voor vrijwilligersorganisaties die vluchtelingen bijstaan bij het zoeken naar een huurwoning; werken met de toolkit van Gastvrij Netwerk en véél meer. Bekijk hier het volledige programma.
 • 12u30-13u Reflectie en feedback (door Robin Vandevoordt en de luistervinken)
 • 13u-14u Lunch (door de Somalische kok van Globe Aroma, veggie vriendelijk)
 • 14u-16u Wandeltocht ('Tocht van Hoop')

Hieronder vind je het verslagboek van de netwerkdag.