Gastvrij Netwerk

Het platform Gastvrij Netwerk zet zich in voor een open en solidaire samenleving die mensen op de vlucht verwelkomt en vooruit helpt.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Wat is het Gastvrij Netwerk?

De vzw werd opgericht in maart 2015 en verzamelt lokale vrijwilligersgroepen, vzw’s of feitelijke verenigingen in Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor mensen op de vlucht. De lokale groepen informeren en sensibiliseren de gemeenschap en werken actief mee aan de integratie van vluchtelingen. Al deze groepen zijn autonoom in hun lokale werking. Ze streven naar goede contacten met lokale overheden, andere verenigingen en mensen uit de buurt of gemeente. Sommige groepen zijnal jaren actief, andere zijn dan weer vrij nieuw.

Gastvrij Netwerk wil een meerwaarde zijn voor de lokale organisaties

We bouwen aan meer en gedeelde kennis en vaardigheden, sterkere relaties, een duidelijker identiteit en een sterker imago voor ‘vrijwilligersorganisaties die werken voor mensen op de vlucht’.

  • We brengen verenigingen en individuen samen zodat ze onderling informatie, ervaring en goede praktijken kunnen uitwisselen.
  • We bieden aangepaste ondersteuning aan de lokale vrijwilligersgroepen, o.a. door vorming op maat.
  • We engageren ons om samen te werken aan bewustmaking en openheid te opzichte van mensen op de vlucht. 

Gastvrij Netwerk wil een meerwaarde zijn voor mensen op de vlucht

We ondersteunen de lidorganisaties bij hun begeleiding van mensen op de vlucht in hun lokale context.

  • Onze lidorganisaties begeleiden alle mensen op de vlucht, ongeacht hun statuut (asielzoekers, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf).
  • Onze lidorganisaties bieden hulp en ondersteuning bij diverse noden: materieel, administratief, op het vlak van huisvesting, onderwijs, werk, gezondheid, cultuur, maatschappelijke dienstverlening en participatie.
  • Onze lidorganisaties helpen mensen op de vlucht integreren in de samenleving, zowel nieuwkomers als mensen die al langer in het land zijn.

Relatie tot andere organisaties

Gastvrij Netwerk werkt samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en andere organisaties die in contact zijn met mensen op de vlucht of zich inzetten voor de thema’s asiel, vluchten of migratie.

Gastvrij Netwerk volgt ook de informatie en studiedagen op van de betreffende overheidsdiensten.  

 

Lid worden?

Wil je graag lid worden van het Gastvrij Netwerk? Dan zijn er twee mogelijkheden.

  • Je bent al actief binnen een groep vrijwilligers voor mensen op de vlucht, of je wilt een nieuwe groep oprichten. Om aan te sluiten bij Gastvrij Netwerk neem je contact op met het secretariaat. Je kan er meer informatie, de statuten en het huishoudelijk reglement opvragen. Bespreek deze documenten binnen je groep. Als je groep beslist om aan te sluiten, duiden jullie een contactpersoon aan die regelmatig naar de vergaderingen zal komen.
  • Je bent nog niet aangesloten bij een groep, maar wil graag vrijwilligerswerk doen voor vluchtelingen in je buurt of regio. Dan brengt ons secretariaat je graag in contact met vrijwilligersgroepen in je buurt.

Contact/Secretariaat

Telefoon: 02 225 44 00

E-mail: secretariaat@gastvrijnetwerk.be

Toolkit

In deze toolkit richten we ons specifiek op de begeleiding van mensen met het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming. Eens ze hun (tijdelijke) verblijfspapieren hebben ontvangen, moeten zij immers starten met het uitbouwen van hun leven in ons land: een (zoek)tocht die niet altijd zonder hindernissen verloopt. We houden hierbij rekening met hun startpositie in de maatschappij en hebben oog voor activering en participatie in de samenleving.

De toolkit is opgebouwd uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk I biedt achtergrondinformatie over de toolkit en het werken met vluchtelingen. Hoofdstuk II beschrijft het maatschappelijk belang van vrijwilligers om het samenleven tussen vluchtelingen en de rest van de bevolking te stimuleren. Hoofstuk III behandelt de ’persoonlijke’ ondersteuning die geboden wordt bij specifieke noden en problemen waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden.

Gehele toolkit

Toolkit voor de begeleiding en ondersteuning van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden door lokale vrijwilligersorganisaties in Vlaanderen en Brussel

De Toolkit in hoofdstukken

Toolkit, hoofdstuk 1: Achtergrond

Toolkit, hoofdstuk2: Maatschappelijke hulp voor beter samenleven

Toolkit, hoofdstuk 3: Huiswerk voor vluchteling en vrijwilliger

Thematische fiches

Fiche 1: Recht op maatschappelijke integratie

Fiche 2: Op zoek naar een eigen adres

Fiche 3: Maatschappelijke orientatie en taal

Fiche 4: Gemeentelijke administratie

Fiche 5: De bank en het budget

Fiche 6: Verzekeringen

Fiche 7: Recht op kinderbijslag

Fiche 8: Recht op studie en schooltoelage

Fiche 9: Recht op gezinshereniging

Fiche 10: Opvoeding en school

Fiche 11: Studie en werk

Fiche 12: Mobiliteit

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren