Publicaties

Inspiratiegids Jobcoaches

Werk is een belangrijke sleutel voor maatschappelijke inclusie. Een gewenste job zorgt niet alleen voor een inkomen, maar ook voor een identiteit en levenskwaliteit.

In samenwerking met de VDAB leidde Vluchtelingenwerk in het voorjaar van 2018 twintig jobcoaches op. Deze vrijwillige jobcoaches werden ingezet om een brug te slaan tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers. Zij hanteren een outreaching benadering. 

Onze jobcoaches waren gedurende anderhalf jaar actief op diverse plekken in Vlaanderen en Brussel en ondersteunden in die periode zo’n negentig nieuwkomers. Dit leverde een schat aan ervaringen en verhalen op, die meer inzicht bieden in de zoektocht naar oplossingen.

In deze gids delen we de ervaringen van de betrokkenen en we plaatsen ze in het grotere geheel van een arbeidsmarkt onder spanning. 

Met de steun van

Enkel beschikbaar als download.

Toolkit voor vrijwillige voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Om vrijwillige voogden bij hun taken te helpen, creëerden we een toolkit voor hen. Dit is een praktisch werkinstrument dat een houvast biedt tijdens de begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Enkel beschikbaar als download.

Beleidsnota: gezinshereniging & wonen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen legt – samen met ORBIT vzw – de acute woonproblematiek van grote herenigde gezinnen onder de erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, op de onderhandelingstafels voor nieuwe regeerakkoorden. De toestand is nu schrijnend, maar er zijn oplossingen.

Om een beeld te krijgen van de specifieke uitsluitingsmechanismen die aan de basis liggen van de wooncrisis bij deze doelgroep, deden ORBIT vzw en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een bevraging bij 18 burgerinitiatieven die met deze doelgroep werken. Onze bevindingen, analyses en oplossingen staan in deze nieuwe Beleidsnota Gezinshereniging & Wonen.

Enkel beschikbaar als download.

Studenten voor vluchtelingen. Tips en inspirerende voorbeelden uit het project ‘In Brussel ontmoet je de wereld'

Studenten voor vluchtelingen

Heel wat studenten willen iets doen voor vluchtelingen, maar weten niet waar of hoe ze kunnen helpen. Tegelijk zoeken heel wat vluchtelingenorganisaties praktische hulp en expertise. Omdat beide partijen elkaar niet altijd vinden, bundelde Vluchtelingenwerk Vlaanderen enkele tips en voorbeelden om vluchtelingenorganisaties, studentenorganisaties, onderwijsinstellingen en individuele studenten te inspireren tot samenwerking.

Deze brochure is gebaseerd op de ervaringen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen tijdens het project ‘In Brussel ontmoet je de wereld’ en kwam tot stand met steun van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Vereniging van Studenten en de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

Enkel beschikbaar als download.

PICUM - Handleiding voor regularisatieprocedures voor kinderen en jongeren zonder papieren en hun families

PICUM’s nieuwe handleiding is geschreven voor en door organisaties die werken met en pleiten voor instrumenten die de regularisatie van kinderen, jongeren en families zonder papieren te bevorderen. Het handboek beschrijft regularisatie- of burgerschapprocedures in België, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Spanje en Groot-Brittannië.

Er is geen universeel regularisatiemechanisme of - programma. Daarom benadrukt het handboek sleutelaspecten uit verschillende procedures en campagnes die effectief waren in het verleden, alsook de problemen en uitdagingen. Het handboek is bedoeld als een bron van inspiratie en reflectie, om het pleidooi voor regularisatie te ondersteunen op zowel technisch als beleidsmatig vlak. De samenvatting en beleidsaanbevelingen zijn beschikbaar in een apart document, om te delen met besluitvormers.

We hebben ook aandachtspunten geformuleerd om te pleiten voor de regularisatie van kinderen, jongeren en families, om organisaties te ondersteunen die spreken met beleidsmakers en andere belanghebbenden.

ORBIT is lid van het PICUM netwerk.

Enkel beschikbaar als download.

Krachtlijnen voor een gastvrije gemeente: Werken aan wonen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakten wij drie nota's met aanbevelingen voor een gastvrije gemeente: rond Werk, Wonen en Onderwijs. Spreek je lokale (kandidaat) politici erover aan! 

Wonen

Het gebrek aan een kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod op de huisvestingsmarkt is niet enkel een probleem voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, maar voor alle kwetsbare groepen. De vraag naar betaalbare woningen op de private huurmarkt is dan ook hoog en blijft stijgen.

De noden vragen om een daadkrachtig beleid: de optimale inzet van alle bestaande woonmogelijkheden en het ontwikkelen van nieuwe woonalternatieven als antwoord op de woonnood van vluchtelingen en andere kwetsbare groepen.

Je leest er hieronder meer over in onze nota over WONEN.

Enkel beschikbaar als download.