Publicaties

Juridische nota: federale regering weigert opvang aan bepaalde groepen asielzoekers

De minister van Asiel en Migratie, Maggie De Block maakte in januari 2020 bekend dat bepaalde categorieën asielzoekers geen opvang meer krijgen. Nochtans is ons land bij wet verplicht mensen die asiel aanvragen op te vangen tijdens hun asielprocedure. In deze juridische nota lichten we deze maatregelen toe en leggen we verschillende stappen uit die een advocaat kan nemen om de rechten van deze mensen te verzekeren.  

Het kabinet besliste dat mensen wiens Dublinbeslissing niet langer geldt, omdat de Belgische asielinstanties de procedure te lang lieten aanslepen, en mensen die al erkend zijn als vluchteling of subsidiaire bescherming hebben in een ander EU-land, geen opvang meer krijgen. Hoelang deze maatregel zal gelden, is niet duidelijk.  

Sinds begin januari weigert Fedasil, de federale dienst voor de opvang van asielzoekers, materiële opvang aan deze twee categorieën asielzoekers. Daarnaast weigert Fedasil sinds lang de opvang aan mensen die een volgend verzoek doen. De erbarmelijke omstandigheden in de landen aan de grens is ook de reden waarom de tweede categorie mensen die geen opvang meer krijgen, mensen die al erkend zijn in een ander EU land, toch hier asiel aanvragen. Ook zij worden nu aan hun lot overgelaten op straat.

Juridische nota

In deze juridische nota lichten we deze maatregelen toe en leggen we verschillende stappen uit die een advocaat kan nemen om de rechten van deze mensen te verzekeren. 

Enkel beschikbaar als download.

Inspiratiegids Jobcoaches

Werk is een belangrijke sleutel voor maatschappelijke inclusie. Een gewenste job zorgt niet alleen voor een inkomen, maar ook voor een identiteit en levenskwaliteit.

In samenwerking met de VDAB leidde Vluchtelingenwerk in het voorjaar van 2018 twintig jobcoaches op. Deze vrijwillige jobcoaches werden ingezet om een brug te slaan tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers. Zij hanteren een outreaching benadering. 

Onze jobcoaches waren gedurende anderhalf jaar actief op diverse plekken in Vlaanderen en Brussel en ondersteunden in die periode zo’n negentig nieuwkomers. Dit leverde een schat aan ervaringen en verhalen op, die meer inzicht bieden in de zoektocht naar oplossingen.

In deze gids delen we de ervaringen van de betrokkenen en we plaatsen ze in het grotere geheel van een arbeidsmarkt onder spanning. 

Met de steun van

Enkel beschikbaar als download.

Toolkit voor vrijwillige voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Om vrijwillige voogden bij hun taken te helpen, creëerden we een toolkit voor hen. Dit is een praktisch werkinstrument dat een houvast biedt tijdens de begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Enkel beschikbaar als download.

Beleidsnota: gezinshereniging & wonen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen legt – samen met ORBIT vzw – de acute woonproblematiek van grote herenigde gezinnen onder de erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, op de onderhandelingstafels voor nieuwe regeerakkoorden. De toestand is nu schrijnend, maar er zijn oplossingen.

Om een beeld te krijgen van de specifieke uitsluitingsmechanismen die aan de basis liggen van de wooncrisis bij deze doelgroep, deden ORBIT vzw en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een bevraging bij 18 burgerinitiatieven die met deze doelgroep werken. Onze bevindingen, analyses en oplossingen staan in deze nieuwe Beleidsnota Gezinshereniging & Wonen.

Enkel beschikbaar als download.

Studenten voor vluchtelingen. Tips en inspirerende voorbeelden uit het project ‘In Brussel ontmoet je de wereld'

Studenten voor vluchtelingen

Heel wat studenten willen iets doen voor vluchtelingen, maar weten niet waar of hoe ze kunnen helpen. Tegelijk zoeken heel wat vluchtelingenorganisaties praktische hulp en expertise. Omdat beide partijen elkaar niet altijd vinden, bundelde Vluchtelingenwerk Vlaanderen enkele tips en voorbeelden om vluchtelingenorganisaties, studentenorganisaties, onderwijsinstellingen en individuele studenten te inspireren tot samenwerking.

Deze brochure is gebaseerd op de ervaringen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen tijdens het project ‘In Brussel ontmoet je de wereld’ en kwam tot stand met steun van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Vereniging van Studenten en de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

Enkel beschikbaar als download.

Presentatie: de nieuwe asielwetgeving

Vanaf 22 maart 2018 gelden de wetswijzigingen die de Belgische asielprocedure en de opvang van asielzoekers wijzigen. Die wetswijzigingen zijn een omzetting van de Europese procedure- en opvangrichtlijnen en ze omvat nieuwe keuzes van de Belgische wetgever. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Agentschap Integratie en Inburgering van de Vlaamse overheid organiseerden daar een vorming over op 19 maart 2018 (met een vervolg op 27 maart). We bieden hier de presentatie aan van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Op de site van het agentschap vind je ook de presentaties van CGVS ('Omzetting APD', 'Schema asielprocedure' en 'Schema procedure verzoek internationale bescherming') en Fedasil ('Wijzigingen Opvangwet').

Enkel beschikbaar als download.