Nieuws

Morgen start de Week van de Vrijwilliger: vluchteling en vrijwilliger Abera vertelt je graag zijn verhaal

Startpunt vrijwilliger: Abera Yemaneab en co

In het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen in de Brusselse Noordwijk kunnen asielzoekers terecht op de eerste dag van hun aankomst in België. Tijdens de middag onthaalt een team vrijwilligers hen met een kom soep en degelijke informatie over hun rechten en het verloop van hun asielprocedure. In het team vrijwilligers tellen we verschillende mensen die zelf een vluchtverleden hebben. Eén van hen is Abera Yemaneab. Als aanloop naar de Week van de Vrijwilliger (3 – 11 maart) deden we zelf al een kort interview met hem. Ook aan geïnteresseerde journalisten wil Abera met plezier zijn verhaal doen.
 

Wat drijft je om vrijwilligerswerk te doen?

Ik ben gevlucht uit Ethiopië. Zes jaar geleden ben ik als asielzoeker in België aangekomen. Vier jaar geleden kreeg ik de status van erkend vluchteling. Ik ben België dankbaar voor de kans die ik gekregen heb. Daarom wil ik iets terugdoen. Ik werk met plezier elke donderdag in het Startpunt van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ik doe ook vrijwilligerswerk bij andere organisaties.
 

Wat doe je in het Startpunt?

De meeste vrijwilligers in het Startpunt focussen op het informeren van de mensen die net in België zijn aangekomen. Ik neem eerder praktische taken voor mijn rekening, zoals de afwas. Maar ik ben flexibel: ik spring gewoon in waar het nodig is.
 

Wat vind je het mooiste aan het werk dat je hier doet?

Het feit dat je mensen tegenkomt die je hulp echt waarderen en nodig hebben. Je merkt dat je een verschil kan maken in het Startpunt, wanneer mensen met een ander gevoel vertrekken dan toen ze binnenkwamen. Daarnaast vind ik het belangrijk om mensen die hier juist aankomen op hun gemak te stellen en hen de informatie te geven waar ze nood aan hebben.
 

Waarom heb je voor vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen gekozen?

Omdat ik zelf een vluchtverleden heb, is de eerste en voornaamste reden voor mij: mensen helpen die op de vlucht zijn. Een extra reden is dat ik mijn Nederlands wil oefenen.
 

Waarom is vrijwilligerswerk belangrijk?

Het brengt het beste in mensen naar boven. Vrijwilligerswerk doen is een ideale manier om je wereld te verbreden. Tegelijk verbreed je de wereld van de mensen die je ontmoet. Het is door samen te werken dat we kunnen breken met vooroordelen ten opzichte van mensen van andere culturen, klassen of nationaliteiten.
 

Met dank aan vrijwilliger communicatie Lise Zeguers die dit interview deed en Europese vrijwilliger Mihnea Iuga die de vrijwilligerscoördinatie doet van het Startpunt en voor de foto's heeft gezorgd :-) Wat zou Vluchtelingenwerk Vlaanderen doen zonder straffe vrijwilligers?
Op de foto: Abera met andere vrijwilligers en Startpunt-medewerker Adnan. 
 

Hier vind je meer info over de vrijwilligersweek

Soedan-rapport: Terugkeer moet opgeschort blijven tot de procedures in lijn zijn met het internationaal recht

Amnesty International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 11.11.11 zijn tevreden dat het onderzoek van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is afgerond. Deze ernstige aanwijzingen van een schending van het folterverbod moesten grondig worden onderzocht, en nu moet de regering gevolg geven aan de aanbevelingen van het Commissariaat. De organisaties vragen dat de repatriëring naar Soedan opgeschort blijft tot de procedures in België in lijn zijn met internationale en Europese verplichtingen. 

'Het is een moeilijke oefening om achteraf bewijzen te vinden van foltering of mishandeling in een land als Soedan,' stellen de organisaties. 'Maar het rapport van het Commissariaat bevestigt dat de situatie in Soedan problematisch is en dat het in ieder geval duidelijk is dat een terugkeer of verwijdering slechts mogelijk is na een grondige individuele risicoanalyse. België had net vooraf alle nodige waarborgen moeten inbouwen om te voorkomen dat mensen teruggestuurd zouden worden wanneer ze bij terugkeer een reëel risico lopen op foltering of andere mishandeling. Op dit punt is België erg onzorgvuldig te werk gegaan.'

Of het rapport al dan niet onomstotelijk kan vastleggen dat er bewijzen van foltering zijn, is van minder belang. Diverse andere rapporten toonden reeds aan dat Soedan een dictatoriaal regime is dat zich bedient van folterpraktijken. Van belang is dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich moet houden aan de vereisten van artikel 3 van het EVRM. Het Hof van Cassatie oordeelde al eerder dat er sprake is van een inbreuk op dat artikel. Ook het Commissariaat doet een aantal belangrijke vaststellingen en aanbevelingen op dit punt.

Het zogenaamde non-refoulementprincipe vereist van staten dat niemand wordt teruggestuurd wanneer er een reëel risico is dat die persoon aan ernstige mensenrechtenschendingen zal worden onderworpen (substantieel element) én dat staten de nodige voorzieningen treffen om die verplichting na te komen (procedureel element). Het is namelijk essentieel om in ieder individueel geval een behoorlijke voorafgaande risicoanalyse uit te voeren.

Het rapport van het Commissariaat-generaal bevestigt dat de procedure op verschillende punten niet afdoende was en dat de Dienst Vreemdelingenzaken het onderzoek grondiger moet voeren (en niet enkel summier zoals de dienst zelf aangaf).

'Het Commissariaat bevestigt dat de artikel 3-analyse ook uitgevoerd moet worden voor mensen die geen asiel aanvragen, en dat het niet indienen van een asielaanvraag niet geïnterpreteerd kan worden als een indicatie dat er geen risico is bij terugkeer. Het Commissariaat beveelt bovendien aan dat deze analyse uitgevoerd moet worden vooraleer personen geconfronteerd worden met vertegenwoordigers van het regime waarvoor ze mogelijk op de vlucht zijn. Het Commissariaat beveelt ook aan om andere waarborgen in te bouwen in de procedure, zoals de aanwezigheid van een tolk en een vertegenwoordiger van de Belgische overheid bij interviews. Dergelijke waarborgen zijn noodzakelijk om mensenrechtenschendingen te voorkomen.'

'We dringen erop aan dat de resultaten van het onderzoek van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen worden aangegrepen om het terugkeerbeleid van België in lijn te brengen met zijn internationale verplichtingen en het principe van non-refoulement te allen tijde te respecteren. Terugkeer naar Soedan moet opgeschort blijven tot die procedures in lijn worden gebracht met de internationale en Europese verplichtingen van België.'

Gezocht: regering met respect voor mensenrechten

PERSBERICHT

 
De vrees van enkele ngo’s over de gevolgen van de samenwerking van België met de Soedanese veiligheidsdiensten is jammer genoeg terecht gebleken. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Amnesty International, 11.11.11 en de Liga voor Mensenrechten eisen dan ook dat de regering en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken hun verantwoordelijkheid opnemen en de fundamenten van onze rechtsstaat respecteren. Zij verwachten een ernstig debat deze middag in de Kamer. 
 

DEBAT GEDWONGEN TERUGKEER SOEDAN WELKE ELEMENTEN ZIJN VAN BELANG?

Artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, het verbod op foltering en onmenselijke en vernederende behandeling, is een absoluut recht. Het is altijd van toepassing, uitzonderingen zijn niet toegestaan. Het speelt een sleutelrol in het terugkeerbeleid. Een overheid mag dus nooit iemand terugsturen naar een land waar die persoon een reëel risico loopt op foltering of andere mishandeling. Of iemand asiel aanvraagt, is daarbij niet van belang. Of effectief foltering of mishandeling plaatsvindt, evenmin. Iemand aan de mogelijkheid blootstellen, volstaat om het folterverbod te schenden.

Dat veronderstelt een grondig onderzoek naar het risico op foltering bij terugkeer. De overheid moet dus uitsluiten dat er een reëel risico op foltering bestaat. Het is niet aan de betrokkene om aan te tonen dat hij bij terugkeer gefolterd zal worden. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hebben de nationale autoriteiten de plicht om uit eigen beweging alle beschikbare informatie te beoordelen vooraleer een beslissing te nemen over een uitwijzing. Die informatie kan bestaan uit internationale rapporten en getuigenissen.

Ondanks vele debatten daarover in het Federaal Parlement is het nog steeds niet duidelijk hoe het onderzoek naar eventuele mensenrechtenschendingen in een land als Soedan dan gebeurt. Zo stelde de staatssecretaris dat mensen asiel zouden moeten aanvragen, willen zij een risico op foltering uitsluiten. De directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, daarentegen, verklaarde dat de Dienst Vreemdelingenzaken die toetsing altijd uitvoert bij uitwijzingen, zij het summier.

Wij betwijfelen of zo'n summier onderzoek voldoende waarborgen biedt. Er waren in dit geval immers verschillende bronnen beschikbaar die wezen op het reële risico op foltering, waaronder getuigenissen in internationale rapporten. Bovendien beschikt de staatssecretaris sinds eind oktober over informatie van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, die eveneens bevestigt dat Soedanezen afkomstig uit bepaalde regio's een reëel risico lopen op foltering. De overheid had dus een grondiger onderzoek kunnen en moeten voeren naar het profiel van de aangehouden Soedanezen.

De getuigenissen over gefolterde of mishandelde Soedanezen die eind december in de media verschenen, baren ons ernstige zorgen. De overheid voerde in haar dossiers geen grondig onderzoek en kwam daardoor haar internationale verplichtingen niet na. Bovendien stelde onze overheid met de identificatiemissies Soedanese mensen bloot aan hun overheid, hun potentiële vervolgers. De staatssecretaris gaf in het parlement toe dat er wel een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken aanwezig was bij die identificatie, maar dat hij – bij gebrek aan een tolk – niet kon verstaan wat er werd gezegd. De overheid stelt mensen bloot aan een regime dat bekendstaat om zijn totale gebrek aan respect voor de mensenrechten, maar neemt niet de nodige maatregelen om adequaat te kunnen toezien op die identificatiemissie. Dat is een ernstig falen.

Wij zijn tevreden dat alle repatriëringen naar Soedan voorlopig geschorst zijn. Maar daar mag het niet bij blijven. Wij eisen dat onze regering en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken hun verantwoordelijkheid opnemen en de fundamenten van onze rechtsstaat respecteren. Daarom vragen wij dat onze regering: 

  • uiterste voorzichtigheid aan de dag legt bij samenwerking met autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen en de nodige controle behoudt over een eventuele samenwerking;
  • in het geval van uitwijzing - ook buiten de asielprocedure - plaatsmaakt voor een grondige toetsing van de regionale context aan de fundamentele mensenrechten;
  • alle mensen in administratieve detentie die momenteel niet kunnen worden verwijderd, vrijlaat. Een persoon die niet kan worden teruggestuurd mag volgens het internationaal recht niet opgesloten blijven.

 
Ondertekenaars:
Amnesty International | 11.11.11 | Liga voor Mensenrechten | Vluchtelingenwerk Vlaanderen