Nieuws

Ons land zet heel weinig in op integratie

 

Wist je dat ons land heel weinig inzet op integratie? Bijna 1600 mensen wachten op een inburgeringscursus. Slechts de helft van de inburgeraars vindt een job. Toch heeft het Agentschap voor Integratie en Inburgering een vierde van haar personeel ontslagen, ondanks de hoge nood aan trajectbegeleiders en integratieambtenaren. Ondertussen rijden lokale besturen en vrijwilligers de gaten dicht in een falend integratiebeleid.

Dat is toch niet logisch?

In januari kaartte Vluchtelingenwerk deze leemtes al aan in een analyse van de beleidsnota Homans: proeftuinen zijn sterke bouwstenen, maar geen fundament voor een integratiebeleid dat staat als een huis.

Kies op 26 mei met ons voor een echt asielbeleid dat mensen voorop zet.

Lees hier onze voorstellen

Mensen op de vlucht leven op straat

Wist je dat mensen op de vlucht bij ons op straat moeten leven? Erkende vluchtelingen moeten binnen de twee maanden de asielopvang verlaten. Dat is zeer krap. Sommigen vinden niet op tijd een huis.
Ook krijgen mensen, na een tweede asielaanvraag, geen opvang meer, en heeft ons land geen oplossing voor de zogenoemde migranten in transit. Sommigen onder hen willen verder naar het VK, anderen durven hier geen asiel aan te vragen om verschillende redenen. Ze komen dus op straat terecht.

Jij kan dat veranderen.

Kies op 26 mei met ons voor een echt asielbeleid dat mensen voorop zet.

Lees hier onze voorstellen

Road of Change: Open brief aan ministers Europese top

Vandaag en morgen komen de ministers van binnenlandse zaken uit de verschillende EU-lidstaten samen over het Europese asiel- en migratiebeleid. Terwijl zij vergaderen over onder meer de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, en verder uitwisselen over de samenwerking van Europa met derde landen op migratiegebied, worden binnen de EU de rechten geschonden van mensen op de vlucht.

Wij, scholieren, mensenrechtenverdedigers, journalisten, artiesten uit verschillende Europese landen op reis door Europa verenigd onder Road of Change*, zijn kwaad. Wij zijn verbolgen over de manier waarop Europese lidstaten aan haar grenzen mensen behandelt en mishandelt. Wij kaarten volgende mensenrechtenschendingen aan:

 • Fysieke en psychische mishandelingen door politiediensten en grenswachten in Slovenië, Kroatië en Hongarije. Gebruik van geweld, slaan en vernietigen van bezittingen en mobiele telefoons zijn er schering en inslag.

 • We stellen vast dat mensen de toegang tot informatie en procedures wordt ontzegd. Procedures die moeten helpen asiel te verzekeren of mensen te beschermen.

 • Kinderen worden in meerdere opvangplaatsen niet adequaat opgevangen of afgescheiden van volwassenen. Dit geldt voor Kroatië, Frankrijk, Hongarije e.a.

 • We noteerden meerdere getuigenissen over psychosociale druk op volwassenen en kinderen door overheden en internationale organisaties. Situaties van extreme stress, trauma’s en ontwrichting van gezinnen werden opgetekend. De Dublin-procedure maakt dat in sommige gevallen mensen worden teruggestuurd die reeds elders duurzame bindingen hebben opgebouwd of dat gezinnen niet worden herenigd.

 • Meerdere getuigen vertelden over kinderen en volwassenen die teruggeduwd worden over grenzen, ondergedompeld in rivieren en teruggevoerd naar onbekende en verafgelegen bestemmingen door grenswachten en politiediensten.

 • We stellen vast dat in meerdere plaatsen de medische controle en opvolging van kwetsbare mensen inadequaat verloopt; waardoor controles op tbc en andere ziektes achterwege blijven. Wat een risico vormt voor de volksgezondheid. Adequate zorg voor zwangere vrouwen en kinderen is soms niet voorhanden of wordt niet georganiseerd.

 • We stelden vast dat op meerdere plaatsen het recht op privacy en de menselijke waardigheid wordt geschonden. Mensen worden gehuisvest in kleine ruimtes, hangars, gevaarlijke logistieke omstandigheden en met weinig respect voor voedingsgewoonten en religieuze gewoonten en gebruiken.

 • In verschillende plaatsen worden mensen afgescheiden van lokale gemeenschappen en wordt hen de toegang ontzegd om deel te nemen aan lokale activiteiten of het plaatselijke economisch leven. De politieke druk op (lokale) organisaties is vaak extreem verhoogd en lokale overheden beschikken niet over de nodige middelen om verbindende projecten op te zetten, hoewel de wil aanwezig is.

Op basis van onze terreinbezoeken en getuigenissen, komen wij dan ook tot de volgende bevindingen en aanbevelingen:

 • Meer veilige en legale toegang.
    
 • Mensen het recht verzekeren adequaat te worden geïnformeerd.

 • De opsluiting van kinderen en gezinnen onmiddellijk stop te zetten en detentie in het algemeen te beperken.

 • Te voorzien in onthaal en opvangmogelijkheden die de veiligheid en het menswaardige leven garandeert. Voorzien in voldoende huisvesting, projecten die verbindend werken en mensen in hun ontwikkelingskansen ondersteunen.

 • Dringend de controle op diverse politie – en grensbewakingsdiensten te verhogen. Door de versterking van ombudsdiensten, parlementaire commissies en de rol van middenveld en media te verzekeren en waar nodig financieel bij te staan via eenvoudige fondsen.

 • Vormingen en trainingen te voorzien voor politiediensten en grensbewaking rond mensenrechten en gebruik van geweld en privacy. Bij alle komende selecties voor politiediensten uitdrukkelijk de zorg rond de integriteit van personen naar voren schuiven.

 • Voorzien in de adequate opvang van kinderen en alleenstaande minderjarigen; afgescheiden van volwassenen waar nodig, maar met respect voor gezondheid, ontspanning, onderwijs en ontplooiingskansen.

 • Voorzien in de ondersteuning van lokale initiatieven en lokale overheden om mensen veilig en gastvrij te onthalen en te voorzien in een aangepast aanbod van activiteiten, integratietrajecten en taalontwikkeling.

Wij, verenigd op een weg naar verandering – a road of change - kijken met grote zorgen naar het afschrikkingsbeleid ten opzichte van migranten en vluchtelingen. Een beleid dat U, als ministers verantwoordelijk voor de veiligheid en bescherming van mensen, de laatste jaren mee hebben gevoerd en waarvan de effecten zeer pijnlijk duidelijk worden in een aantal lidstaten. Wij eisen dat dit beleid stopt en de bescherming van mensen terug op de voorgrond wordt gezet zoals voorzien in de belangrijkste verdragen van de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Dit is nodig om mensen op de vlucht bescherming te kunnen garanderen en de druk te verlagen voor de landen aan de grenzen. Daarom is dat één van de belangrijkste speerpunten die wij naar voor halen in onze voorstellen naar de verkiezingen toe: veilige legale toegang door humanitaire visa met duidelijke criteria/procedure, soepelere gezinshereniging en meer hervestiging. Lees hier meer over onze voorstellen. 

 

*Road of Change is een project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen waar 15 jongeren uit heel Vlaanderen vertrekken op een roadtrip langs de grenzen van Europa tijdens de Krokusvakantie. Samen ontdekken ze meer over vluchtelingen, hulporganisaties, lokale politici, de moeilijke leefomstandigheden en de harde maar ook hoopvolle verhalen van deze mensen. Samen luisteren ze naar de verschillende meningen en standpunten en brengen ze hun ervaringen tijdens de roadtrip onder woorden en in beeld. Zo willen ze iedereen, van ruim publiek tot politici, wakker schudden en aanmanen tot actie.

Meer informatie vind je via www.roadofchange.be/