Persbericht: Stemt het federaal parlement in met de afbraak van rechten van asielzoekers?

Morgen, donderdag 19 oktober, buigt het federaal parlement zich over enkele wetsontwerpen die de Belgische asielwetgeving fundamenteel zouden wijzigen. De wetsontwerpen kunnen aanleiding geven tot o.m. de willekeurige opsluiting van asielzoekers, het terugsturen van sommige asielzoekers voordat een rechter zich uitsprak over hun dossier en het stigmatiseren van mensen op de vlucht.

De ondertekende ngo’s eisen dat het federaal parlement de wetsontwerpen niet stemt.

1. ‘De voorgestelde wetsontwerpen maken het makkelijker om asielzoekers op te sluiten,’ zeggen de ondertekenende ngo’s. ‘Detentie is echter een traumatiserende ervaring voor mensen op de vlucht, die komt bovenop eerder opgedane trauma’s’. Een gesloten centrum is simpelweg niet de plaats voor mensen in een asielprocedure. Ook UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, uitte zijn bezorgdheid over dat punt in zijn advies bij de wetsontwerpen: de wetsontwerpen bevatten te weinig waarborgen om willekeurige detentie te voorkomen.

2. ‘Asielzoekers zullen een slechtere toegang hebben tot de rechter’, zeggen de ngo’s. ‘Zo kunnen sommige asielzoekers teruggestuurd worden naar een land waar zij gevaar lopen.’
De wetsontwerpen maken de regels rond de verschillende procedures nog ingewikkelder, ze verkorten sommige beroepstermijnen en ontnemen asielzoekers in bepaalde gevallen hun schorsend beroep. Hierdoor kunnen asielzoekers uitgewezen worden nog voor de rechter uitspraak heeft gedaan over hun dossier. Asielzoekers zouden dus teruggestuurd kunnen worden naar een land waar zij vervolging of vernederende en onmenselijke behandelingen riskeren. Onze overheid zet daarmee een van de meest fundamentele mensenrechten op de helling: mensen beschermen tegen foltering.

3. ‘De wetsontwerpen gaan uit van de veronderstelling dat asielzoekers fraudeurs zijn of het systeem misbruiken. Zo werken de wetsontwerpen de stigmatisering van asielzoekers in de hand.’ zeggen de ngo’s. Ook UNHCR is hierover bezorgd, blijkt uit hun advies bij de wetsontwerpen. Bijvoorbeeld: als asielzoekers geen identiteitsbewijs bij zich dragen, kan dat worden gezien als een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van hun asielverhaal. Maar mensen op de vlucht beschikken doorgaans niet over hun identiteitsdocumenten. Daar hebben ze allerlei redenen voor: ze kunnen zich niet richten tot de autoriteiten die hen vervolgen, ze zijn in allerijl moeten vluchten, of hun documenten werden afgenomen door mensensmokkelaars.
‘Als mensen op de vlucht het wantrouwen ten aanzien van hun verhaal moeten weerleggen, dreigt de nodige sereniteit en rust uit de asielprocedure te verdwijnen’, zeggen de ngo’s. ‘Die mensen hebben na de traumatiserende ervaringen die gepaard gaan met hun vlucht nochtans nood aan een veilige omgeving om hun verhaal te doen.’

Bovendien gaan de wetsontwerpen in de uitwerking van de medewerkingsplicht van de asielzoeker voorbij aan de bescherming van de privacy. Asielzoekers die 'zonder bevredigende verklaring' weigeren om GSM, laptop, tablet, ... aan te bieden voor onderzoek, zouden niet voldoen aan de medewerkingsplicht. Dat kan hun vraag om internationale bescherming in negatieve zin beïnvloeden. De Privacycommissie formuleerde hierover een negatief advies.
 

WETSONTWERPEN MOGEN NIET GESTEMD WORDEN

Wij eisen dat het federaal parlement de wetsontwerpen zoals ze nu voorliggen, weigert te stemmen. We vragen dat de ontwerpen worden herbekeken. Dit betekent dat de ontwerpen opnieuw moeten voorgelegd worden aan de Commissie Binnenlandse Zaken voor debat. De volksvertegenwoordigers dienen tenminste een advies te vragen aan de Raad van State. Als betrokken organisaties van het middenveld willen ook wij gehoord worden in het federaal parlement. We vragen dat de volksvertegenwoordigers rekening houden met de bezorgdheden van de ngo’s en het advies van UNHCR en Myria (Federaal Migratiecentrum) respecteren.
 

ONDERTEKENAARS

11.11.11 | CNCD-11.11.11 | Amnesty International Belgique Francophone | Amnesty International Vlaanderen | CIRÉ | Jesuit Refugee Service Belgium | Liga voor mensenrechten | Ligue des droits de l’Homme | Orbit | Platform kinderen op de vlucht - Plate-Forme Mineurs en Exil | Point d’Appui | Vluchtelingenwerk Vlaanderen


 

INFORMATIE VOOR DE PERS

Contacteer onze persverantwoordelijke Eef Heylighen voor meer informatie via eef@vluchtelingenwerk.be of 0473 88 65 97