Nota: Opvang bij meervoudige asielaanvragen in België niet conform de wet

In België hebben alle asielzoekers recht op opvang en begeleiding vanaf het moment dat ze een asielaanvraag indienen tot het einde van hun asielprocedure. Dit staat ingeschreven in de opvangwet. Toch zien we vandaag dat het recht op opvang en begeleiding van een significant deel van de asielzoekers, namelijk diegene die een meervoudige (tweede, derde of meer) aanvraag indienden, niet wordt gerespecteerd. Zij krijgen in eerste instantie geen toegang tot opvang of begeleiding, ongemotiveerd. België werd hier al meermaals voor veroordeeld, maar legt de wet hier naast zich neer.

Met deze nota willen we deze praktijk in ons land aankaarten. Fedasil, de federale dienst voor de opvang van asielzoekers, voert een beleid waarbij mensen die een meervoudige asielaanvraag indienen systematisch uitgesloten worden uit de opvang. Zij worden pas opgevangen, eens een tussenstap in de asielprocedure een positieve uitkomst kent, namelijk wanneer de aanvraag door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in overweging wordt genomen. De uitsluiting is systematisch. Fedasil houdt amper rekening met kwetsbaarheid en motiveert haar beslissing niet op individuele basis. Deze praktijk van Fedasil strookt niet met zowel de Belgische wet als de Europese wetgeving en heeft desastreuze gevolgen voor een groot deel van de asielzoekers.

Meer informatie?

Je kan onze nota hier donwloaden.

Hier kan je ons persbericht lezen.