Betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting voor kwetsbare mensen en erkende vluchtelingen

Verschillende vrijwilligers-organisaties trekken aan de alarmbel: er zijn te weinig betaalbare woningen. En zo blijven erkende vluchtelingen en mensen die in armoede leven in de kou staan. Ze roepen alle gemeentebesturen tussen Aalst en Brussel met een brief op om nog meer in te zetten op betaalbare huisvesting. Hieronder vind je de volledige brief:

 

Aan de Burgemeester, Schepenen en Gemeenteraadsleden van Aalst, Affligem, Asse, Denderleeuw,
Dilbeek, Liedekerke, Ninove, Roosdaal en Ternat.

Betreft: betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting voor kwetsbare mensen en erkende
vluchtelingen.

Geachte Dames en Heren Bestuurders,

Vanuit de Woongroep De Herberg en vanuit de verenigingen waar armen het woord nemen in de regio vragen wij uw aandacht voor een belangrijke opdracht van het plaatselijke bestuur: betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting realiseren voor kwetsbare mensen en erkende vluchtelingen.

Wonen is een basisrecht, opgenomen in onze grondwet (art. 23). Toch vinden veel mensen in onze gemeenten geen betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting. Er is een nijpend tekort aan woningen, er zijn lange wachtlijsten voor sociale huisvesting en er is discriminatie op basis van inkomen, afkomst, het al dan niet hebben van werk, … De wooncrisis in Vlaanderen blijft aanslepen en heeft een grote impact op kwetsbare mensen, waaronder ook gezinnen met kinderen.

Lokaal kan er veel verschil gemaakt worden. Met deze brief pleiten we dan ook voor een ambitieuzer en socialer woonbeleid in onze regio. Een woonbeleid dat àlle bestaande instrumenten optimaal inzet om een antwoord te kunnen bieden aan de woonnood van kwetsbare mensen en erkende vluchtelingen. Meer bepaald vragen we aandacht voor, maar niet beperkt tot:

  • Een actiever anti-leegstandsbeleid met een up-to-date leegstandsregister dat verder kijkt dan zichtbare leegstand, maar dat gegevens van verschillende diensten naast elkaar legt om misbruik op te sporen. Een beleid dat gebruik maakt van het sociaal beheersrecht bij langdurige leegstand, dat oplopende leegstandsheffingen invoert, dat een burgermeldpunt voor vermoedelijke leegstand opzet, dat extra premies en fiscale voordelen voorziet voor renovaties met het oog op sociale verhuur, dat de werking van Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) promoot bij eigenaars van leegstand.
  • Een bredere bekendheid van, een vlottere toegankelijkheid tot en een actievere toeleiding naar sociale wooninstrumenten, o.a. via een woonloket met woonconsulenten in elke gemeente, dat alle informatie over premies en ondersteuning bij inschrijvingsprocedures centraliseert.
  • Nood/transit/doorgangswoningen in elke gemeente, om acute dakloosheid te voorkomen en erkende vluchtelingen die de LOI’s dienen te verlaten zonder zicht op huisvesting, tijdelijk in op te vangen.
  • Een versterking en uitbreiding van de SVK’s, door o.a. een betere bekendmaking bij het publiek en hen in staat te stellen kleine renovaties uit te voeren om leegstand te activeren, …
  • Een snellere groei van het aanbod aan sociale huisvesting door bij grote nieuwbouwprojecten steeds een percentage sociale huisvesting te voorzien.
  • De afschaffing van het discriminerende criteria ‘lokale binding’, dat in sommige gemeenten gehanteerd wordt als vereiste voor het inschrijven bij Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM) en als voorrangsmaatregel bij toewijzing door SVK’s.
  • Een daadkrachtig anti-discriminatiebeleid op de huurmarkt, dat zowel verhuurders als immobiliënkantoren sensibiliseert.
  • In het kader van openbaarheid van bestuur, een meer uitgebreide registratie en communicatie van cijfers over woongerelateerde knelpunten, zoals de lengte van lokale wachtlijsten voor sociale huisvesting en het aantal erkende vluchtelingen dat de Lokale Opvanginitiatieven (LOI’s) verlaat zonder zicht op een eigen huurwoning.

Onze lokale verenigingen en burgerinitiatieven blijven zich engageren om de positie van kwetsbare mensen en erkende vluchtelingen op de Vlaamse woonmarkt te versterken. Daarom willen we u vragen tegen 15 juni een antwoord te formuleren op de vraag hoe u, als lokaal bestuur, nu en in de toekomst ook een antwoord biedt aan deze uitdaging. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met beleefde groeten,

Piet De bisschop.
Tel : 053/671147
Gsm: 0471/854012
E-mail : pietdebisschop@gmail.com

1. De Herberg is sinds 2015 actief bij de opvang van asielzoekers en erkende vluchtelingen. De Woongroep is een netwerk van drie organisaties : het Vluchtelingenplatform Regio Dender, de Dekenale Werkgroep De Herberg, en Beweging.net van Brussel-Halle-Vilvoorde. Wij stellen ons op als bemiddelaar tussen huiseigenaar en vluchteling. Als regionale woongroep werken wij samen met tal van instanties op plaatselijk en regionaal vlak zoals OCMW, CAW, woonconsulent, SVK, vluchtelingenorganisaties (zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ORBIT vzw, Caritas...) en het maatschappelijk middenveld. Meer over onze werking leest u op http://www.woninggezocht.be/de-buren/woongroep-de-herberg/

 

2. Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen van Aalst en Teledienst Ninove zijn twee van de 59 verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen. In onze verenigingen wordt vertrokken van de kennis/ervaringen over armoede van mensen in armoede zelf. We geven geen geld, eten of kleren, maar pakken de structurele oorzaken van armoede en uitsluiting aan om op lange termijn verandering te bekomen voor iedereen die in armoede leeft. Concreet werken wij aan verschillende grondrechten: onderwijs, werk, wonen, cultuur, … Meer informatie vindt u op http://www.netwerktegenarmoede.be/