Advocaat-generaal EU-Hof: lidstaten moeten humanitaire visa afgeven

Dinsdag 7 februari vond er een positieve ontwikkeling plaats in een zaak rond humanitaire visa. De advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de EU publiceerde namelijk zijn advies in deze zaak. Volgens hem moeten de EU-lidstaten een humanitair visum afgeven als er een risico bestaat op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling. De laatste maanden was er veel commotie rond het al dan niet uitreiken van humanitaire visa aan mensen in nood. Zonder humanitair visum moeten mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging hun toevlucht zoeken tot mensensmokkelaars en gevaarlijke vluchtroutes. Wij pleiten al langer voor het gebruik van humanitaire visa. Dit is om vluchtelingen op een veilige en legale manier naar België en de EU te laten overkomen. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend. Het Hof zal zich in maart over de zaak uitspreken. Dat arrest zal daarna wel bindend zijn voor alle EU-lidstaten.

De zaak waarin dit advies werd gegeven, gaat over een gezin met minderjarige kinderen uit Aleppo, Syrië. Zij dienden in oktober 2016 een visumaanvraag in bij de Belgische ambassade in Beiroet, Libanon. Daarna keerden ze terug naar Syrië. Op 18 oktober 2016 wees de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag af. Volgens deze dienst zijn Europese lidstaten niet verplicht om alle mensen die in een rampzalige situatie verkeren, tot hun grondgebied toe te laten. Het Syrische gezin diende daarop een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Gezien de kwestie over interpretatie en toepassing van de Europese wetgeving gaat, vroeg deze raad om uitleg aan het Europese Hof van Justitie. Dit Hof is namelijk de rechterlijke instantie die bevoegd is voor de interpretatie van de EU-wetgeving.

Op maandag 30 januari vond de hoorzitting plaats. De Belgische regering, andere EU-regeringen en ook ngo’s stuurden hun bijdragen naar het Hof. Gisteren publiceerde de advocaat-generaal zijn advies voor het Hof. Het Hof is niet verplicht om het advies te volgen. De rechters, die in alle onafhankelijkheid beslissen, nemen het wel in overweging.