70,8 miljoen mensen op de vlucht

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, maakte vorige week bekend dat 70,8 miljoen kinderen, vrouwen en mannen op de vlucht waren in 2018. Onder hen zijn er 25,9 miljoen vluchtelingen. Dit nieuwe record op globaal niveau staat in schril contrast met de daling van het aantal asielaanvragen binnen de Europese Unie, zoals EASO, het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, maandag 24 september bekend maakte.

In 2018 werden 664 480 asielaanvragen ingediend in de EU. Een daling voor het derde jaar op rij. De nood aan meer wereldwijde solidariteit is groot. Bij Vluchtelingenwerk vragen we meer veilige en legale toegang voor mensen op de vlucht. Dat kan door meer hervestiging, toegankelijke gezinshereniging en een transparante procedure voor humanitaire visa. Wij vragen dat het volgende regeerakkoord deze realiteit erkent, en zich engageert voor meer veilige toegang voor mensen op de vlucht.

Onze concrete eisen rond elk van deze drie standpunten voor het regeerakkoord:

  1. Het hervestigingsprogramma is als veilige en legale toegangsweg een belangrijk instrument om de vraag naar mensensmokkel te doen afnemen. Ze wordt dan ook structureel gemaakt met engagementen op lange termijn. België gaat voor een meerjarenprogramma met ambitieuze quota en engageert zich om over de komende drie jaar (tegen eind 2022) 8085 vluchtelingen te hervestigen.  Verder wordt voorzien in een duidelijk wettelijk en juridisch kader zodat het proces transparanter, vlotter en efficiënter verloopt. Op die manier vervult België op een structurele manier haar aandeel zodat aan de wereldwijde hervestigingsnoden kan worden tegemoetgekomen.

  2. Gezinshereniging is naast hervestiging en humanitaire visa één van de weinige legale kanalen voor mensen met nood aan internationale bescherming om naar België te komen. De drempels die bestaan voor gezinshereniging bij erkende vluchtelingen en begunstigden van subsidiaire bescherming worden weggewerkt en de behandelingstermijn van de aanvraag wordt teruggebracht van negen maanden naar zes maanden.

  3. Het humanitaire visum is één van de cruciale mogelijkheden om veilige en legale toegang te voorzien. Er worden duidelijke en transparante criteria uitgewerkt voor het verkrijgen van humanitaire visa in de Vreemdelingenwet.  In de procedure wordt de mogelijkheid voorzien dat mensen met familiale of administratieve banden in België een humanitair visum kunnen aanvragen met als doel in België internationale bescherming aan te vragen. Het visum kan bij de Dienst Vreemdelingenzaken worden aangevraagd door een derde in opdracht van de betrokkene. Daarnaast wordt op Europees niveau geijverd voor een structurele Europese procedure.

Bronnen

Rapport UNHCR

Rapport EASO

Standpunt hervestiging 

Standpunt gezinshereniging

Standpunt humanitaire visa