Nieuws

Verslag: conferentie ‘Voorbij Terugkeer’

Fotograaf Erik Duinslaeger

Gisteren, maandag 9 december 2019, vond de conferentie ‘Voorbij Terugkeer’ plaats in het Federaal Parlement. We brachten experten, politiek, administraties, en het brede middenveld samen om op zoek te gaan naar duurzame oplossingen voor mensen in onwettig of precair verblijf.

Wat volgde was een boeiende uitwisseling, met heel concrete ideeën voor een beleid dat wérkt. Na de feestdagen maken we daarom een bundeling van deze recepten, die al te lang onder de radar van de commissie Bossuyt zijn gebleven.

We roepen de volgende regering op hiermee aan de slag te gaan want de urgentie is groot. Op het terrein zien onze bezoekers meer en meer echt kwetsbare mensen (waaronder asielzoekers) die in gesloten centra worden opgesloten.

Als voorsmaakje enkele opvallende quotes van de dag:

  • Carolina Grafé (Myria): 'Laatste drie jaar nemen administratieve arrestaties en detentie toe terwijl terugkeercijfers erop achteruit gaan. Dat roept vragen op over effectiviteit van dit terugkeerbeleid.'

 

  • Jan Braat (Gemeente Utrecht): 'Dakloosheid in Brussel doet me denken aan 2005 situatie in Utrecht. Daarom Bed, Bad, Brood+ Begeleiding gelanceerd. Begeleiding is daarin centraal. Resultaat is succes: 60% bleek op basis van wet recht te hebben op verblijf. 20% keerde terug naar zijn/haar land van origine. 13% kon doorstromen naar asielopvang en slechts 7% verdwijnt.'

 

Bekijk hier ons fotoverslag op Flickr

Fotograaf Erik Duinslaeger

Vluchtelingenwerk breidt hulp aan mensen op de vlucht uit

Vandaag is het exact 1 jaar geleden dat Vluchtelingenwerk begon met haar Startpunt-werking aan het Klein Kasteeltje. Daar informeren we ​'s ochtends mensen in de rij die asiel aanvragen over de asielprocedure, wat hen te wachten staat en zijn we een luisterend oor voor deze kwetsbare mensen. ​Op namiddagen (nvdr: niet alle namiddagen) staan we aan de deur waar mensen buiten komen die geen opvang krijgen. We maken hen kort wegwijs waar ze terecht kunnen. 

Vorig jaar verhuisden de asielinstanties. Daardoor konden wij asielzoekers op de eerste dag van hun aankomst niet meer onthalen tijdens de middag in onze Startpunt-locatie dat zich dichtbij het oude adres van de asielinstanties bevond. 

Vluchtelingenwerk besloot haar werking om te gooien en ’s morgens mensen te onthalen in de rij aan het Klein Kasteeltje waar mensen op de vlucht sinds de verhuis asiel konden aanvragen. Vervolgens voegden we daar namiddagen aan toe voor wie uit het opvangnetwerk valt en deden we verder met monitoring en informatie in het Maximiliaanpark. Maar dat was niet ideaal. Mensen zijn niet ontvankelijk voor informatie als ze op zoek zijn naar een plaats voor de nacht...

Vanaf morgen breien we daar een vervolg aan: mensen op de vlucht die buiten het opvangnetwerk vallen, zoals mensen uit het Maximiliaanpark, asielzoekers vanaf een tweede asielaanvraag ... , ​kunnen we elke woensdag verwelkomen in onze Startpuntlocatie. We willen mensen een warme plek geven om uit te rusten, op te warmen, een theetje te drinken … We geven er ook basisinformatie over asiel. Om deze uitbreiding mogelijk te maken kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Wil je ons steunen met een gift? 

Ja, ik steun!

Dit wordt mee mogelijk gemaakt met de steun van het stadsbestuur van Brussel in het kader van het stadsvernieuwingscontract Citroën Vergote met ons project “Tea Talk & Walk”.

Vlaamse Regering zet voortbestaan van 150 verenigingen op losse schroeven

sociaal cultureel werk wanbeleid

Vorige week verscheen op de website van het Vlaams parlement een voorstel van decreet waarmee het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk in sneltreinvaart grondig en fundamenteel wordt aangepast. De Federatie, sectorfederatie van onder meer sociaal-cultureel volwassenenwerk (www.defederatie.org), waarschuwt het parlement voor het juridisch moeras waarin ze 150 verenigingen en hun honderdduizenden vrijwilligers duwt. Minder dan een maand voor de deadline waarop alle sociaal-culturele verenigingen, waaronder ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen, hun beleidsplan indienen voor de komende 5 jaar, verandert de Vlaamse Regering met dit voorstel van decreet de regels. Men grijpt in tijdens lopende procedures en geeft niemand tijd zich aan te passen aan de nieuwe regels. Het gevolg? Volgend jaar dreigen foute beslissingen op foute juridische gronden de hele sector lam te leggen. Bovendien is het onbegrijpelijk dat de Vlaamse Regering een decreet inhoudelijk wil bijsturen dat minder dan 2 jaar geleden, door dezelfde coalitie, werd gestemd.

Juridisch moeras

Het voorstel van decreet dat sinds vandaag op de tafel van het parlement ligt, gaat volledig voorbij aan de lopende procedure waarin sociaal-culturele organisaties zich op dit moment in bevinden. Deze procedure startte in 2018: toen werd elke organisatie grondig geëvalueerd. Hieruit vloeiden rechten en plichten voor deze organisaties voort. Het tweede deel van de procedure is de beoordeling van hun toekomstambities in een beleidsplan. Dit voorstel van decreet fietst hier middendoor en negeert de gevolgen van de visitaties. Tegelijk worden nieuwe criteria voor de beoordeling ingevoerd, de beoordeling van beleidsplannen die voor 31 december 2019 binnen moeten zijn. Het decreet wordt dus veel te laat aangepast om organisaties die werken met vele vrijwilligers nog de kans te geven om hun beleidsplannen aan te passen. Het voorstel van decreet getuigt van haastwerk en onvoldoende juridische aftoetsing. Dirk Verbist, directeur van De Federatie: “We hebben sterke twijfels bij de juridische correctheid van het decreet dat nu wordt voorgesteld. Ik reken erop dat de Vlaamse overheid zelf ook van goed bestuur getuigt en dat de indieners dit decreetsvoorstel intrekken. Nu schaadt men immers het vertrouwen tussen de overheid en honderdduizenden vrijwilligers”.

Terugplooien of ontplooien?

Voortaan, zo zegt het voorstel van decreet, zullen er geen subsidies meer zijn voor organisaties die zich louter terugplooien op de eigen etnisch-culturele groep en segregatie in de hand werken. Dit is de voornaamste reden waarom, aldus het regeerakkoord, het decreet moet worden aangepast. Vreemd is dan ook dat de Vlaamse regering nog maar drie jaar geleden besliste om aan etnisch-culturele federaties bijkomende middelen te geven, omdat zij - en we citeren uit het toenmalige gesprek in het parlement – “zich openstellen voor allerlei mensen van diverse afkomst, beschikken over expertise, mensen bereiken die we anders moeilijk bereiken,… een bruggenbouwersfunctie hebben”. We nodigen de minister-president dan ook graag uit om samen met ons het terrein te bezoeken en in gesprek te gaan met de organisaties. Wat wij zien zijn organisaties die integratie en samenleven bevorderen, die uit de muren van hun gemeenschap breken en op die manier een onmisbare rol in de huidige samenleving spelen.

Duimpjes omhoog of omlaag voor 200.000 vrijwilligers

Het voorstel van decreet geeft de Vlaamse regering ook meer ruimte om te beslissen wat zijzelf maatschappelijk relevant vindt. Organisaties die vandaag de laatste hand leggen aan hun subsidieaanvraag zullen die binnenkort dus indienen in een andere wereld: één van politieke sturing en van duimpjes omhoog of omlaag, de duimpjes van de regering die op dat moment aan de slag is. “Twee miljoen leden en 200.000 vrijwilligers belanden op het wachtbankje, tot de regering beslist wat voor hen belangrijk is”, zegt Dirk Verbist.

Kortom

Dirk Verbist: “De Federatie dringt er bij de indieners op aan om het voorstel in te trekken. Enkel zo kan men vermijden dat 150 organisaties de volgende maanden juridisch vogelvrij zijn. Politieke principes en afspraken in een regeerakkoord is één. Deze op een correcte en democratische manier omzetten in een decreet is twee. Misschien had overleg dit alles kunnen vermijden, maar daarvoor lijkt het nu te laat te zijn?”