Kalender

Webinarreeks: psychosociaal welbevinden van ex- OKAN’ers in vervolgonderwijs

01/02/2021 tot 22/02/2021
gratis evenement

In februari organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen de webinarreeks ‘Feel Fine February’. Hiermee willen we de aandacht vestigen op het belang van psychosociaal welbevinden van jonge anderstalige nieuwkomers in het reguliere onderwijs na OKAN.

De meeste jonge nieuwkomers starten in het OKAN-onderwijs, onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Daar is er extra aandacht is voor emotionele ondersteuning en voor taalverwerving. Wanneer ze nadien in het reguliere onderwijs terechtkomen is er vaak minder ruimte voor zorg op maat.

De complexe problematieken die gepaard gaan met een vluchtverleden in combinatie met taalachterstand maakt dat bijzondere aandacht vereist blijft voor het psychisch welbevinden anderstalige nieuwkomers op school, ook na OKAN.

In een driedelige webinar (op 1, 8 en 22 februari) schetsen we de uitdagingen die deze situatie met zich meebrengt, geven we structurele aanbevelingen voor de onderwijsinstellingen alsook enkele concrete tips en tricks voor in de klas en voor ondersteuningstrajecten.

Klik hier voor het volledige programma

Schrijf je hier in

Praktisch

Voor wie? 

Voor iedereen die werkzaam is binnen het onderwijs en/of zich betrokken voelt bij een betere ondersteuning van anderstalige nieuwkomers in het regulier onderwijs na OKAN. Zowel leerkrachten, directie en vervolgcoaches als ondersteunende krachten zoals leerlingenbegeleiding en psychosociaal zorgverleners willen wij van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze uitwisselingen.

Programma webinars

WEBINAR 1: uitdagingen en knelpunten voor scholen, leerkrachten en leerlingenbegeleiders op 1 februari om 19U30.

 • Jongeren van het Ananas-project

In het eerste webinar getuigen Amir, Blessing, Carlota, Amir en Ahmad over de moeilijkheden en drempels die ze zelf ooit ondervonden bij de overgang van OKAN- naar regulier onderwijs.

De jongeren die aan het woord komen zijn verbonden aan vluchtelingenwerk door het project Ananas: een project voor en door jongeren op de vlucht. Met dit project maken we de switch van deze jongeren als stof van discussie naar jongeren als deel van de discussie.

Het project wil jongeren met een vluchtverhaal in woord en beeld versterken en hen zélf aan het woord laten. Samen denken de jongeren na over hoe ze concreet bepaalde zaken in de maatschappij kunnen verbeteren en laten ze zich horen via publieke sensibiliseringscampagnes en beleidswerk.

 • Hendrik Moeys

Hendrik Moeys is momenteel werkzaam als leerkracht in het Sint-Albertuscollege-Haasrode in 6 ASO en OKAN. Meer specifiek is Hendrik  GOK-coördinator en vandaaruit ook lid van het ICT-team van OKAN.  Daarnaast is hij ook actief als leerlingenraadbegeleider.

Hij komt voor ons getuigen over de knelpunten waar hij als leerkracht tegenaan botst in de klas.

 • Lore Van Roy

Lore Van Roy werkt halftijds als leerkracht en halftijds als vervolgcoach op OKAN Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck in Brussel. Daar begeleidt ze ex-OKAN-leerlingen in hun nieuwe school na doorstroom.

Dit zowel op vlak van studiekeuze en -oriëntering, huiswerkbegeleiding, welbevinden op school, praktische vragen, enz. Naast de begeleiding van de leerlingen probeert ze als vervolgschoolcoach ook de scholen/leerkrachten te ondersteunen die een ex-OKAN-leerling in de klas ontvangen.

WEBINAR 2: Aanbevelingen voor de succesvolle organisatie van vervolgonderwijs op 8 februari om  19U30.

 • Lena Vermeulen

Lena Vermeulen onder andere GOK-verantwoordelijke (Gelijke Onderwijskansen) op het Sint-Albertuscollege Haasrode: een overwegend witte school met zo'n 800 leerlingen en 80 OKAN'ers. Lena zal het hebben over de instroom van ex-OKAN'ers in de ASO-afdeling van haar school waar ze nu als ankerfiguur werkzaam is. Bedoeling is de overstap OKAN-ASO zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Beleidsmatig werd heel hard ingezet op flexibele leertrajecten waar individuele begeleidingsplannen en gunstmaatregelen een cruciale rol spelen.

 • Joris Verlinden

Joris Verlinden is OKAN-coördinator in Stedelijk Lyceum Offerande waar ruim 200 OKAN-leerlingen over 22 verschillende klassen verspreid zitten. De school zet maximaal in op gerichte programma's en begeleiding in functie van het specifieke profiel van elke leerling.De schoolpopulatie telt ook een relatief groot aantal jongeren met een kwetsbaar psychosociaal profiel en/of een beperkte schoolse achtergrond.

Voor deze jongeren werd een specifiek opleidingstraject uitgestippeld dat erop gericht is de transitie van de OKAN-school naar een kwaliteitsvolle vervolgopleiding zo zacht mogelijk te laten verlopen. In de Webinar wordt uiteengezet hoe dit traject vorm krijgt en welke de belangrijkste randvoorwaarden zijn.

 • An Verelst

An Verelst is een postdoc medewerker aan de Universiteit Gent en werkt als dagelijkse projectcoördinator van het Horizon2020-project RefgueesWellSchool aan de Universiteit Gent. Ze is klinisch psycholoog en voor haar doctoraat in Pedagogische Wetenschappen bestudeerde ze de psychologische en sociale impact van seksueel geweld bij adolescente slachtoffers in de door de oorlog getroffen Oostelijke regio van de Democratische Republiek Congo.

Ze combineerde veldwerk en praktijkgericht onderzoek over onderwerpen als seksueel geweld, vluchtelingen en migranten, trauma's, gewapende conflicten, terrorisme.

 • Caroline Spaas

Caroline Spaas is kinder- en jeugdpsychologe en gezinstherapeute. Ze werkt aan een doctoraat over relationele processen van traumaherstel in psychosociale interventies voor vluchtelingenjongeren op school. Haar doctoraat situeert zich binnen RefugeesWellSchool, een ruimer Europees, Horizon 2020 onderzoeksproject. Caroline is daarnaast werkzaam als clinicus in het team traumazorg aan vluchtelingen binnen PraxisP (Praktijkcentrum van de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan KU Leuven).  

In haar bijdrage, volgend op de bijdrage van An Verelst, zal Caroline zich richten op de betekenis van relationele processen binnen de schoolcontext voor het welbevinden van jongeren met een vluchtverleden. Hierbij schenkt ze aandacht aan potentieel risicovolle relationele dynamieken (bv. discriminatie, sociale exclusie) en de mogelijke kansen voor relationele steun en –herstel binnen de schoolcontext.

WEBINAR 3: Concrete tips en tricks voor het lesgebeuren en leerlingbegeleiding op 22 februari om 19U30.

 • Kaat Van Acker – Vertelspel: Wortelen in nieuwe aarde

Kaat Van Acker is doctor in de sociale en culturele psychologie en experiëntieel psychotherapeut. Ze is als docente verbonden aan de opleiding sociaal werk van Odisee hogeschool en werkt daarnaast als zelfstandige in een internationale groepspraktijk in Brussel. Samen met Claire Wiewauters ontwikkelde ze het vertelspel ‘Wortelen in nieuwe aarde.'

Dit spel is opgebouwd uit 30 prachtige vertelkaarten, die het verhaal vertellen van een boom die vertrekt uit het land waar hij opgroeit, onderweg is en moet wortelen in nieuwe aarde. Het spel helpt om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over de ervaringen voor, tijdens en na de vlucht en kan ingezet worden in de context van opvang, onderwijs, hulpverlening en therapie.

 • Lindsay Jeffries – Window of Tolerance

Lindsay Jeffries is klinisch psycholoog en de laatste 10 jaar werkzaam in het onderwijs. Gedurende een tweetal jaar deed Lindsay een onderwijsproject rond trauma bij leerlingen met een vluchtverhaal in de provincie West-Vlaanderen. Hierin lag de focus vooral op het sensibiliseren van onderwijsprofessionals zowel op vlak van cultuur- als traumasensitief werken in de klas. 

Het belangrijkste kader was daarbij de zogenaamde ‘window of tolerance’ en de ‘fight-flight-freeze’-responsen. In het webinar staat Lindsay voornamelijk stil bij de volgende vraag: hoe ga ik als leerkracht om met een leerling die getriggerd wordt in zijn trauma en in fight/flight/freeze respons zit? 

 • Pedrouchka Samyn - Piekerdagboek

Pedrouchka Samyn is reeds 20 jaar leerlingenbegeleidster in het secundair onderwijs in Poperinge. Ze ontwikkelde een piekerdagboek, waarmee ze jongeren wil helpen om zonder gepieker te kunnen gaan slapen en de dag op een positieve manier af te sluiten. In het webinar zoomt Pedrouchka in op dit piekerdagboek en hoe het gebruikt kan worden in een klas-context.

 • Chloë Guepdjouo – Traumasensitief werken

Chloé Guepdjouo is reeds 4 jaar aan het werk als klinisch psycholoog bij Solentra vzw. Solentra vzw wat staat voor ‘solidariteit en trauma’ is gegroeid vanuit de kinderpsychiatrische afdeling (PAika) van het UZ Brussel. Hun doel is de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker en efficiënter maken voor kinderen en hun gezinnen met een migratieachtergrond. Chloé’s bijdrage aan dit webinar is tweeledig: het onderwijs helpen trauma te herkennen en praktische handvaten bieden om moeilijk gedrag in de klas aan te pakken.

 • Elvira De Muynck – Rots en Water

Elvira De Muynck werkt in het Stedelijk Lyceum Offerande, een school voor anderstalige nieuwkomers waaronder ook veel leerlingen met een vluchtachtergrond.  De school biedt sinds enkele jaren de psychofysieke training ‘Rots en Water’ aan in haar lessenpakket. Deze methodiek heeft als doel de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren te vergroten en sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag te verminderen.

Dit gebeurt aan de hand van allerhande spelletjes en oefeningen. Tijdens de webinar zal Elvira haar ervaringen als lesgever van deze methodiek delen alsook de praktische kant ervan toelichten.  

Onderwijs

Vluchtelingenwerk ijvert voor gelijke onderwijskansen, stimuleert het onthaalonderwijs en inspireert scholen. Lees er meer over op onze onderwijspagina!

locatie