Integratie

Vluchtelingenwerk stimuleert de integratie van asielzoekers en vluchtelingen. we doen dat onder meer via ons Startpunt.

Asielzoekers en vluchtelingen brengen heel wat talenten met hen mee. Hun integratie is belangrijk voor hen én voor de maatschappij. Instrumenten daarbij zijn huisvesting, tewerkstelling, toegang tot (aangepaste) opleiding en sociaal contact.

Nieuw leven opbouwen

Asielzoekers die een beschermingsstatus (erkende vluchteling of subsidiaire bescherming) krijgen moeten in België een nieuw leven opbouwen. Asielzoekers en vluchtelingen zijn mensen met heel wat talenten. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving. Maar het integratieparcours voor asielzoekers en vluchtelingen kent heel wat uitdagingen. Vluchten doe je immers niet uit vrije wil. Asielzoekers zijn daarom vaak onvoorbereid gemigreerd.

Tweerichtingsverkeer

Het integratieproces is voor Vluchtelingenwerk ‘tweerichtingsverkeer’. Een succesvolle integratie vraagt inspanningen van de asielzoekers en vluchtelingen en van het gastland. Het is een lang proces dat heel wat jaren kan duren: van aankomst in ons land tot actieve participatie in het economische, sociale, culturele en politieke leven. Een inburgeringsattest of de Belgische nationaliteit zijn vaak veeleer tussenstops.  

Tewerkstelling

Mogen werken is een grondrecht. Tewerkstelling is een essentieel element bij een vlotte integratie in ons land. Werkervaringen zijn ook een belangrijke meerwaarde bij een eventuele terugkeer naar het herkomstland. Toch zijn asielzoekers en vluchtelingen ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Vluchtelingenwerk vraagt onze regering dan ook om extra inspanningen te leveren zodat asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers makkelijker aan een job raken. 

Toegang tot de arbeidsmarkt?

Verzoekers om internationale bescherming mogen werken als ze vier maanden na hun asielaanvraag nog geen beslissing kregen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Als er na meer dan 4 maanden een beslissing werd genomen waartegen beroep wordt aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwsitingen, kunnen de verzoekers blijven werken tijdens de beroepsprocedure.
Verzoekers die erkend worden als vluchteling of subsidiaire bescherming toegekend krijgen, mogen werken. Ze zijn vrijgesteld van de 'gecombineerde vergunning' die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat.

Beroepsopleidingen voor asielzoekers

Asielzoekers hebben pas toegang tot de beroepsopleidingen van VDAB als ze mogen werken. Ze hebben wel toegang, vanaf dat ze hun asielaanvraag indienden, tot het volwassenenonderwijs. De opleidingen zijn meestal in het Nederlands. Voor asielzoekers en andere nieuwkomers duurt het toch een tijdje voor ze voldoende Nederlands spreken. Vluchtelingenwerk pleit daarom voor bijkomende aangepaste korte opleidingen in een contacttaal die ook rekening houden met een eventuele terugkeer naar het land van herkomst.

Hoger onderwijs voor vluchtelingen

Heel wat vluchtelingen zijn hoogopgeleid. Soms behaalden ze  in hun land van herkomst een diploma maar wordt het hier niet gelijkwaardig verklaard met een Vlaams diploma. Het diploma wordt door werkgevers ook niet altijd (h)erkend. Daarom zetten sommige vluchtelingen hun studie voort binnen het hoger onderwijs in Vlaanderen. Dat is vaak de enige optie om werk te vinden volgens hun opleidingsniveau. Vluchtelingenwerk pleit ervoor om vluchtelingen die willen studeren maximaal te ondersteunen en voor te bereiden. We vragen ook aan werkgevers om open te staan voor de talenten van vluchtelingen.

Vrijwilligerswerk

Op 22 april 2014 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat vrijwilligerswerk mogelijk maakt voor alle nieuwkomers die legaal in België verblijven. Hiermee kwam een einde aan de absurde situatie dat sommige asielzoekers wel mochten werken met een arbeidskaart maar toch geen vrijwilligerswerk mochten doen.  Vluchtelingenwerk vindt dat het recht op het vrijwilligerswerk en het recht om zich belangeloos in te zetten in onze maatschappij een fundamenteel recht voor iedereen zou moeten zijn. Ook voor mensen zonder papieren. 

Project AZO! Ondernemen als nieuwkomer en inburgeraar

Een eigen zaak, je eigen inkomen verdienen ,… velen dromen ervan. Ook onder nieuwkomers en inburgeraars zijn er heel wat mensen met ondernemingszin. Het Project AZO! wil dat deze mensen alle kansen krijgen om hun droom waar te maken. Hiervoor is dit project uitgewerkt.

AZO! is een samenwerking van verschillende organisaties om nieuwkomers en inburgeraars te begeleiden die graag een eigen zaak/onderneming willen beginnen.

AZO! organiseert over gans Vlaanderen infomomenten en begeleiding op maat. Een trajectbegeleider staat de kandidaat ondernemer bij van begin tot effectieve opstart. Op www.projectazo.be vind je terug welke partner in jouw regio actief is, en wanneer de infomomenten plaatsvinden.

Partners

Project AZO! wordt financieel mogelijk gemaakt door de financiering door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF).

Jobcoaches

In samenwerking met de VDAB leidde Vluchtelingenwerk twintig jobcoaches op. Deze vrijwillige jobcoaches worden ingezet om een brug te slaan tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers. Zij hanteren een outreaching benadering. De coaches verkennen verschillende kanalen om in contact te komen met mensen die de weg naar arbeidsbemiddeling zelf niet vinden. De opleiding is in maart 2018 voltooid en in de komende maanden zullen de jobcoaches op zoek gaan naar hun match.

Wat bieden onze jobcoaches?

Zij zijn unieke brugfiguren tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers. Ze staan de werkzoekende bij tijdens het solliciteren. Een jobcoach zet de ambities en vaardigheden van een werkzoekende in de verf, en zoekt mee naar manieren om obstakels weg te werken. Dat een werkzoekende vluchteling er zo niet alleen voor staat, is heel belangrijk.

De werkgever heeft in de jobcoach een bijkomend aanspreekpunt voor vragen tijdens en na de aanwerving. Er kunnen bijvoorbeeld bezorgdheden zijn over het verblijfsstatuut, de talenkennis, de mobiliteit,… De jobcoach probeert deze bezorgdheden te identificeren en weg te nemen. De jobcoach is vertrouwd met mogelijkheden van werkplekleren, biedt administratieve ondersteuning waar nodig en werkt nauw samen met de lokale VDAB-bemiddelaars.

Meer info

Voor meer informatie over dit project of vragen over de jobcoach bij jou in de buurt, kan je contact opnemen met dimitri@vluchtelingenwerk.be, tel. 02/225 44 00 

Verhalen

 

Met de steun van

Wat doet Vluchtelingenwerk

Beleidswerk

We formuleren samen met onze leden onderbouwde standpunten en doen concrete voorstellen om de positie van asielzoekers en vluchtelingen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Startpunt

We brengen asielzoekers, vluchtelingen, Belgen, … samen onder de noemer Startpunt. Vrijwilligers organiseren met onze steun activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen leren kennen en ontmoeten. Ook een sociaal netwerk uitbouwen helpt bij de integratie van asielzoekers en vluchtelingen.

Werken aan de veerkracht van gevluchte professionals

We werken samen met Solentra en de dienst loopbaanbegeleiding van LBC-NVK (de bediendenafdeling van het ACV) voor hoogopgeleide vluchtelingen. Samen ontwikkelen we methodieken en beleidsaanbevelingen voor diensten die hoogopgeleide vluchtelingen begeleiden naar werk. Zo willen we hen aanmoedigen om in hun begeleiding van hoogopgeleide vluchtelingen meer rekening te houden met het psychologische aspect.

De wereld onder je dak

We helpen erkende vluchtelingen op weg naar alternatieve woonvormen. We ondersteunen hen in hun zoektocht naar huisvesting en verdere integratie. Verder worden buurtbewoners gesensibiliseerd om in hun woonwijk initiatieven te nemen om de leefbaarheid op een positieve manier te stimuleren. Solidariteit en verdraagzaamheid staan hierbij centraal. Door vluchtelingen te integreren in de stad wil Vluchtelingenwerk hun sociaal isolement tegengaan en de sociale inclusie bevorderen.