Feel Fine February

Vluchtelingenwerk Vlaanderen lanceert ‘Feel Fine February’, een maand rond het psychosociaal welbevinden van anderstalige nieuwkomers in het reguliere onderwijs na OKAN.

De meeste jonge nieuwkomers starten hun onderwijsloopbaan in België in het OKAN-onderwijs, de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. In een OKAN-klas is er ruimte voor de specifieke problematieken die samengaan met het verwerven van een nieuwe taal en voor emotionele ondersteuning van individuele leerlingen.

Wanneer ze nadien in het reguliere onderwijs terechtkomen is deze specifieke aandacht en zorg op maat minder evident. Gebrek aan kennis over deze doelgroep bij leerkrachten en leerlingenbegeleiders leidt daarom ondanks hun inspanningen vaak tot een daling van het welbevinden van jongeren in deze fase van hun schoolloopbaan.

Het vluchtverleden in combinatie met de taalverwerving die nog verder moet ondersteund worden creëert een complexe situatie voor deze leerlingen. Dit vereist bijzondere aandacht voor hun psychisch welbevinden bij de overgang van OKAN naar het vervolgonderwijs en verder tijdens de onderwijsloopbaan. Leerkrachten en leerlingbegeleiders staan hierdoor voor specifieke uitdagingen om dat welbevinden te waarborgen en te behouden.

Doelstellingen

Feel Fine February wil de problematieken die de overgang van OKAN naar het reguliere onderwijs met zich meebrengt onder de aandacht te brengen.

We willen niet alleen gehoor geven aan deze moeilijkheden, maar ook concrete handvaten en methodieken aanreiken aan de verschillende spelers in het onderwijsveld.

Historiek

Feel Fine February is ontstaan na de gesprekken die we in 2020 organiseerden met het werkveld van het onderwijs (OKAN, regulier onderwijs en BUSO)  en de knelpunten die daar werden geschetst. Opvallend was dat de jongeren van project Ananas dezelfde problematieken bleken te signaleren bij de overgang van OKAN naar regulier onderwijs. De overlap bij deze twee groepen bracht Feel Fine February tot stand als antwoord op de prangende vraag naar aandacht voor deze uitdagingen.  

Documentatie

Hieronder brengen we verschillende publicaties, onderzoeken en artikels die handelen over het welzijn van ex-OKAN-jongeren in het regulier onderwijs.

Een op drie niet-begeleide minderjarige vluchtelingen worstelt met depressie, angst of trauma. 

Naar schatting de helft van alle mensen op de vlucht zijn kinderen en jongeren. Een paar duizend van hen komen elk jaar toe in België. Wie als minderjarige alleen reist, bereikt ons land als niet-begeleide minderjarige vluchteling. Jongeren op de vlucht zitten vaak in overlevingsmodus. Daar raak je niet zomaar uit. Lees er hier meer over

Onderwijs voor vluchtelingen: warm onthaal, vlotte leerloopbaan en duurzaam toekomstperspectief

In 2015 kende het Vlaamse onderwijs een verhoogde instroom van vluchtelingen. Onderwijsactoren op alle niveaus toonden een grote bereidheid om die kinderen, jongeren en volwassenen te onthalen en een toekomstgericht leertraject aan te bieden. Al snel bleek echter dat de noden van deze vluchtelingen vaak anders en complexer zijn dan waar het huidige onderwijs aan tegemoet kan komen.

Lees er meer over in het rapport van de Vlaamse Onderwijsraad.

Toren van Babel verkleint kloof tussen onthaal- en gewoon onderwijs

Ook anderstalige nieuwkomers die amper een woord Nederlands kennen, blaken van ambitie. Door hun taalachterstand zien aso-scholen hen niet altijd graag komen. Maar door de vervolgschoolcoaches lijkt de kentering ingezet. Lees er meer over in De Standaard.

 

Meertalige leerlingen doen het vaak niet goed op school. Is dat omdàt ze meertalig zijn?

Het debat over of kinderen enkel Nederlands mogen spreken op school, verloopt soms heel emotioneel. Onderwijssocioloog Orhan Agirdag brengt rust: hij zoekt met facts en figures uit wat er aan de hand is? Bekijk hieronder zijn filmpje.

 
Onderwijs in een gekleurde samenleving

Diversiteit en kwaliteitsvol onderwijs kunnen perfect samengaan. Het boek 'Onderwijs in een gekleurde samenleving' van Orhan Agirdag helpt je om te werken op basis van een sterk wetenschappelijk onderbouwd verhaal over hedendaagse uitdagingen in het onderwijs. Je wordt geïnspireerd door gefundeerde  praktijkvoorbeelden om het roer zelf om te gooien. Lees er hier meer over.

'Het incident met meester Jan is één van de vele kleine kwetsuren die ik opliep' van Hadjira Hussain Khan: bevestigt aan de hand van een eigen kwetsende ervaring de conclusie van Orhan Agirdag: Etnisch-culturele verschillen op school wegdrukken werkt niet. Lees er hier meer over.

Inzetten op veerkracht bij kinderen en jongeren met een vluchtverhaal

Om de stem van kinderen met een migratie- of vluchtverhaal volop tot zijn recht te laten komen, ontwikkelden Claire Wiewauters en Kaat Van Acker het verteldoosje ‘Wortelen in nieuwe aarde. Vertelkaarten over vertrekken en aankomen'. Zij vonden hiervoor inspiratie in de methodiek 'The tree of life', ontwikkeld binnen het narratieve gedachtegoed. Je kan deze methodiek hier raadplegen.

Twee edities op vrijdag 19/03/21 en woensdag 31/03/21, telkens van 9u30 tot 13u - De editie van 31/03 is volzet!

Lees er hier meer over.

Vluchtelingen en trauma: wat werkt?

Om stressreacties van leerlingen te begrijpen, kan je het kader van ‘window of tolerance’ gebruiken. Het geeft je inzicht in hoe het brein werkt in verschillende omstandigheden. Iedereen heeft een raampje of optimale zone waarbinnen je kan nadenken en adequate handelingskeuzes maakt.

Als je uit je raampje geraakt, kan je niet meer goed nadenken. Als je traumatische ervaringen meemaakt, is je raampje veel kleiner en is de kans groter dat je bij een klein beetje stress buiten je raampje geraakt. Leerlingen met een vluchtverhaal hebben vaak traumatische gebeurtenissen meegemaakt.

Het kader van ‘window of tolerance’ geeft je dan ook handvatten om hun gedrag te begrijpen en om hen op school binnen hun ‘raampje’ te houden. Lees er hier meer over

Er zijn ook nog interessante tips & tricks, handvaten en materialen voor traumasensitieve aanpak op school en in de klas van Traumapsychologen (topuntgent.be).

 

Steunpunt Gelijke Onderwijskansen 

Het is niet altijd evident om als leerkracht in het regulier onderwijs een anderstalige nieuwkomer in je klas te hebben. Het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen biedt heel wat materialen en tips aan die je hiermee op weg kunnen helpen. Deze kan je hier raadplegen

Help! Een ex- OKAN’er in de klas! Nogal wat leerkrachten zitten met de handen in het haar wanneer ze iemand in de klas krijgen die uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers komt. Lees hier de GOKtip.

 

Operatie Geslaagd Podcast: samen tegen vroegtijdig schoolverlaten

De 5-delige podcastreeks 'Operatie Geslaagd' van de Stad Gent biedt inspiratie en tips uit verschillende invalshoeken om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. Aflevering 3 handelt specifiek over een schoolloopbaan in een nieuwe taal, en laat voormalige OKAN-leerlingen en leerkrachten aan het woord.

In deze aflevering ontdek je onder andere hoe we het persoonlijke gevoel van een OKAN-klas kunnen vertalen naar het reguliere onderwijs, waarom je als leerkracht op je taal moet letten en hoe OKAN meer is dan een taalbad.

Luister hier naar deze podcast.

 

SNELLER SCHAKELEN TUSSEN OKAN EN REGULIER ONDERWIJS

Presentatie van Steven Delarue (onderwijscentrum Gent) over overschakeling van OKAN naar regulier onderwijs. Bekijk hier de presentatie.

 

Proeftuinen: Leren op maat

In het Leonardo Lyceum Quellinstraat in Antwperen volgen alle leerlingen, naar Scandinavisch model, een hoogstpersoonlijk leertraject. Op die manier wordt iedereen op eigen tempo door het secundair geloodsd. Voor anderstalige nieuwkomers biedt dit model belangrijke ondersteuning. Kom meer te weten over de aanpak van het Leonardo Lyceum Quellinstraat in onderstaand filmpje.

 

Positief Onderwijs: Een dag in de klas van juf Nicky

"Als een kind goed in z’n vel zit, leert het makkelijker." De Nicolaasschool in Amsterdam zet daarom, naast traditionele vakken, in op welzijn en veerkracht van zowel leerlingen als leraren. 

Webinars

In een driedelige webinar (op 1, 8 en 22 februari) schetsen we de uitdagingen die deze situatie met zich meebrengt, geven we structurele aanbevelingen voor de onderwijsinstellingen alsook enkele concrete tips en tricks voor in de klas en voor leerlingenbegeleiding.

Programma

WEBINAR 1: uitdagingen en knelpunten voor scholen, leerkrachten en leerlingenbegeleiders op 1 februari om 19u30. 

 • Jongeren van het Ananas-project

In het eerste webinar getuigen Amir, Blessing, Carlota, Amir en Ahmad over de moeilijkheden en drempels die ze zelf ooit ondervonden bij de overgang van OKAN- naar regulier onderwijs.

De jongeren die aan het woord komen zijn verbonden aan vluchtelingenwerk door het project Ananas: een project voor en door jongeren op de vlucht. Met dit project maken we de switch van deze jongeren als stof van discussie naar jongeren als deel van de discussie.

Het project wil jongeren met een vluchtverhaal in woord en beeld versterken en hen zélf aan het woord laten. Samen denken de jongeren na over hoe ze concreet bepaalde zaken in de maatschappij kunnen verbeteren en laten ze zich horen via publieke sensibiliseringscampagnes en beleidswerk.

 • Hendrik Moeys

Hendrik Moeys is momenteel werkzaam als leerkracht in het Sint-Albertuscollege-Haasrode in 6 ASO en OKAN. Meer specifiek is Hendrik  GOK-coördinator en vandaaruit ook lid van het ICT-team van OKAN.  Daarnaast is hij ook actief als leerlingenraadbegeleider.

Hij komt voor ons getuigen over de knelpunten waar hij als leerkracht tegenaan botst in de klas.

 • Lore Van Roy

Lore Van Roy werkt halftijds als leerkracht en halftijds als vervolgcoach op OKAN Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck in Brussel. Daar begeleidt ze ex-OKAN-leerlingen in hun nieuwe school na doorstroom.

Dit zowel op vlak van studiekeuze en -oriëntering, huiswerkbegeleiding, welbevinden op school, praktische vragen, enz. Naast de begeleiding van de leerlingen probeert ze als vervolgschoolcoach ook de scholen/leerkrachten te ondersteunen die een ex-OKAN-leerling in de klas ontvangen.

WEBINAR 2: Aanbevelingen voor de succesvolle organisatie van vervolgonderwijs op 8 februari om  19U30.

 • Lena Vermeulen

Lena Vermeulen onder andere GOK-verantwoordelijke (Gelijke Onderwijskansen) op het Sint-Albertuscollege Haasrode: een overwegend witte school met zo'n 800 leerlingen en 80 OKAN'ers. Lena zal het hebben over de instroom van ex-OKAN'ers in de ASO-afdeling van haar school waar ze nu als ankerfiguur werkzaam is. Bedoeling is de overstap OKAN-ASO zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Beleidsmatig werd heel hard ingezet op flexibele leertrajecten waar individuele begeleidingsplannen en gunstmaatregelen een cruciale rol spelen.

 • Joris Verlinden

Joris Verlinden is OKAN-coördinator in Stedelijk Lyceum Offerande waar ruim 200 OKAN-leerlingen over 22 verschillende klassen verspreid zitten. De school zet maximaal in op gerichte programma's en begeleiding in functie van het specifieke profiel van elke leerling.De schoolpopulatie telt ook een relatief groot aantal jongeren met een kwetsbaar psychosociaal profiel en/of een beperkte schoolse achtergrond.

Voor deze jongeren werd een specifiek opleidingstraject uitgestippeld dat erop gericht is de transitie van de OKAN-school naar een kwaliteitsvolle vervolgopleiding zo zacht mogelijk te laten verlopen. In de Webinar wordt uiteengezet hoe dit traject vorm krijgt en welke de belangrijkste randvoorwaarden zijn.

 • An Verelst

An Verelst is een postdoc medewerker aan de Universiteit Gent en werkt als dagelijkse projectcoördinator van het Horizon2020-project RefgueesWellSchool aan de Universiteit Gent. Ze is klinisch psycholoog en voor haar doctoraat in Pedagogische Wetenschappen bestudeerde ze de psychologische en sociale impact van seksueel geweld bij adolescente slachtoffers in de door de oorlog getroffen Oostelijke regio van de Democratische Republiek Congo.

Ze combineerde veldwerk en praktijkgericht onderzoek over onderwerpen als seksueel geweld, vluchtelingen en migranten, trauma's, gewapende conflicten, terrorisme.

 • Caroline Spaas

Caroline Spaas is kinder- en jeugdpsychologe en gezinstherapeute. Ze werkt aan een doctoraat over relationele processen van traumaherstel in psychosociale interventies voor vluchtelingenjongeren op school. Haar doctoraat situeert zich binnen RefugeesWellSchool, een ruimer Europees, Horizon 2020 onderzoeksproject. Caroline is daarnaast werkzaam als clinicus in het team traumazorg aan vluchtelingen binnen PraxisP (Praktijkcentrum van de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan KU Leuven).  

In haar bijdrage, volgend op de bijdrage van An Verelst, zal Caroline zich richten op de betekenis van relationele processen binnen de schoolcontext voor het welbevinden van jongeren met een vluchtverleden. Hierbij schenkt ze aandacht aan potentieel risicovolle relationele dynamieken (bv. discriminatie, sociale exclusie) en de mogelijke kansen voor relationele steun en –herstel binnen de schoolcontext.

WEBINAR 3: Concrete tips en tricks voor het lesgebeuren en leerlingbegeleiding op 22 februari om 19U30. 

 • Kaat Van Acker – Vertelspel: Wortelen in nieuwe aarde

Kaat Van Acker is doctor in de sociale en culturele psychologie en experiëntieel psychotherapeut. Ze is als docente verbonden aan de opleiding sociaal werk van Odisee hogeschool en werkt daarnaast als zelfstandige in een internationale groepspraktijk in Brussel. Samen met Claire Wiewauters ontwikkelde ze het vertelspel ‘Wortelen in nieuwe aarde.'

Dit spel is opgebouwd uit 30 prachtige vertelkaarten, die het verhaal vertellen van een boom die vertrekt uit het land waar hij opgroeit, onderweg is en moet wortelen in nieuwe aarde. Het spel helpt om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over de ervaringen voor, tijdens en na de vlucht en kan ingezet worden in de context van opvang, onderwijs, hulpverlening en therapie.

 • Lindsay Jeffries – Window of Tolerance

Lindsay Jeffries is klinisch psycholoog en de laatste 10 jaar werkzaam in het onderwijs. Gedurende een tweetal jaar deed Lindsay een onderwijsproject rond trauma bij leerlingen met een vluchtverhaal in de provincie West-Vlaanderen. Hierin lag de focus vooral op het sensibiliseren van onderwijsprofessionals zowel op vlak van cultuur- als traumasensitief werken in de klas. 

Het belangrijkste kader was daarbij de zogenaamde ‘window of tolerance’ en de ‘fight-flight-freeze’-responsen. In het webinar staat Lindsay voornamelijk stil bij de volgende vraag: hoe ga ik als leerkracht om met een leerling die getriggerd wordt in zijn trauma en in fight/flight/freeze respons zit? 

 • Pedrouchka Samyn - Piekerdagboek

Pedrouchka Samyn is reeds 20 jaar leerlingenbegeleidster in het secundair onderwijs in Poperinge. Ze ontwikkelde een piekerdagboek, waarmee ze jongeren wil helpen om zonder gepieker te kunnen gaan slapen en de dag op een positieve manier af te sluiten. In het webinar zoomt Pedrouchka in op dit piekerdagboek en hoe het gebruikt kan worden in een klas-context.

 • Chloë Guepdjouo – Traumasensitief werken

Chloé Guepdjouo is reeds 4 jaar aan het werk als klinisch psycholoog bij Solentra vzw. Solentra vzw wat staat voor ‘solidariteit en trauma’ is gegroeid vanuit de kinderpsychiatrische afdeling (PAika) van het UZ Brussel. Hun doel is de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker en efficiënter maken voor kinderen en hun gezinnen met een migratieachtergrond. Chloé’s bijdrage aan dit webinar is tweeledig: het onderwijs helpen trauma te herkennen en praktische handvaten bieden om moeilijk gedrag in de klas aan te pakken.

 • Elvira De Muynck – Rots en Water

Elvira De Muynck werkt in het Stedelijk Lyceum Offerande, een school voor anderstalige nieuwkomers waaronder ook veel leerlingen met een vluchtachtergrond.  De school biedt sinds enkele jaren de psychofysieke training ‘Rots en Water’ aan in haar lessenpakket. Deze methodiek heeft als doel de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren te vergroten en sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag te verminderen.

Dit gebeurt aan de hand van allerhande spelletjes en oefeningen. Tijdens de webinar zal Elvira haar ervaringen als lesgever van deze methodiek delen alsook de praktische kant ervan toelichten.  

Webinars herbekijken? 

 • Webinar 1: uitdagingen en knelpunten voor de jongeren zelf, de scholen, de leerkrachten en leerlingenbegeleiders op 1 februari 2021.

Ahmad, Amir, Blessing, Carlota en Amir, jonge vluchtelingen van ons Project Ananas, vertelden over hun ervaringen in een webinar over het psychosociaal welzijn van jongeren in het onderwijs na OKAN. 

 • Webinar 2: Aanbevelingen voor de succesvolle organisatie van vervolgonderwijs op 8 februari.

 1. PowerPoint: een zachte transitie
 2. PowerPoint: Kwetsbare, laaggeletterde OKAN-jongeren succesvol toeleiden naar een vervolgopleiding of tewerkstelling
 3. PowerPoint: Psychosociale ondersteuning voor adolescente vluchtelingen en migranten op school
 4. Refugees Well School, Psychosocial Support for Migrants
 5. PowerPoint: een relationeel perspectief op het welbevinden van OKAN jongeren

 1. Trauma-sensitief werken
 2. Rots & Water
 3. Dagboekje voor jongeren die piekeren
 4. Wortelen in nieuwe aarde

Tips voor secundaire scholen

Tips van een vervolgcaoch

Vervolgcoach Gianni geeft in onderstaand filmpje zeer duidelijke en bruikbare raad bij lesgeven aan ex-OKANners.

 

De alfaklas 

In het project ‘alfaklassen’ staan taalinstructie, taalstimulering en het optimaliseren van de taalverwerving centraal. Dit is een klas voor extra ondersteuning voor anderstaligen op school. Ex-OKAN'ers vallen hier onder maar ook jongeren van wie de moedertaal niet het Nederlands is.De alfaklassen willen zeer concrete taalkennis (schooltaal of instructietaal) bijbrengen nodig om de slaagkansen van leerlingen in het secundair onderwijs te vergroten. De lessen stimuleren eveneens de ontwikkeling van taalvaardigheden zoals lezen, luisteren, spreken en schrijven in het Nederlands. 

Men gaat hier op een speelse manier om met taal, woordenschat wordt verrijkt maar worden ook andere lessen (geschiedenis, aardrijkskunde, ...) opnieuw uitgelegd indien er nood aan is. Door te werken in kleine groepjes, waarin iedereen anderstalig is, voelen de jongeren zich niet "anders". Verder is de alfaklas leerkracht vaak ook tussenpersoon tussen de leerling en andere leerkrachten.

Misschien een tip voor bij jou op school? Neem dan zeker eens een kijkje op deze website!

 

De positieve aspecten van zelfsturend leren op het welbevinden en de motivatie van de leerlingen

In het Sint-Ursula-Instituut in Lier kiezen leerlingen zelf hoeveel ondersteuning ze bij de verwerking van hun leerstof nodig hebben. Dit heeft een positieve impact op hun motivatie en hun welbevinden. 

 

TRAUMASENSITIEF ONDERWIJS

Een voorbeeld van hoe men in Nederland hieraan werkt. Lees er hier meer over.

Traumasensitief onderwijs staat in Nederland en België nog in de kinderschoenen. In de VS, Canada en Australië is men er al jaren mee bezig. Met deze Facebookgroep proberen we het onderwerp trauma en de impact op leren en gedrag ook in Nederland bekender te maken.

Gespecialiseerde hulp

 

Hieronder vind je een hele hoop interessante contacten en verwijzingen naar organisaties die zich inzetten voor jongeren in de overgang van OKAN naar het regulier onderwijs. Zo hopen wij een informatieplatform aan te bieden aan iedereen die met deze uitdagingen te maken krijgt.

 

Psychologische hulp

PASO

PASO is een gespecialiseerde psychiatrische dagbehandeling voor gevluchte jongeren met een profiel van ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. Paso ontwikkelt een transculturele, trauma-therapeutische en collaboratieve behandeling, waarbij ingezet wordt op samenwerking met maatschappelijke partners en sleutelfiguren uit culturele gemeenschappen. Lees er hier meer over

Solentra     

Solentra is expert in psychische zorg en hulpverlening aan jonge vluchtelingen en hun gezin. Vaak gaat het om oorlogstrauma’s die om een zeer specifieke aanpak vragen.

Ze werken vanuit een brede maatschappelijke context. Geestelijke gezondheid is namelijk niet alleen een zaak van het kind, maar ook van de mensen in zijn/haar omgeving. Zeker in zoiets complex als een migratieproces. Lees hier meer over Solentra

                                                                                              

Psycho-educatieve programma’s

Rots en Water     

Rots en Water is een methodiek die als doel heeft zowel de communicatie- en sociale vaardigheden als het welzijn van kinderen en jongeren te vergroten. Daarnaast is deze methode succesvol gebleken in het verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit gebeurt aan de hand van allerhande spelletjes en oefeningen. Meer info vind je hier                                                                

Mind Spring

Mind Spring is een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen. Het programma verhoogt de mentale weerbaarheid vanuit hun eigen kracht en helpt hen de toekomst aan te pakken. Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten over (omgaan met) stress, over verlies en rouw, over identiteit en het zetten van een nieuwe stap in de toekomst.

De groep wordt in de eigen taal begeleid door een speciaal daarvoor opgeleide ervaringsdeskundige Mind-Spring-trainer van een CAW of CCG en een professional uit de sociale, medische, onderwijssector, … die hiertoe een opleiding tot Mind-Spring co-begeleider volgde.

Voor 14-18 jarigen bestaat er Mind Spring Junior. Klik hier als je meer wil weten over Mind Spring

Interessante vormingen

Psychotherapeutische chatbots voor Syrische vluchtelingen

Op donderdag 18 maart om 16u geeft de Amerikaanse filosofe Serife Tekin een online lezing over het gebruik van psychotherapeutische chatbots voor Syrische vluchtelingen. De lezing is gratis en je kan je inschrijven via deze link of via de link. Merk op: er wordt een simultaanvertaling voorzien, van het Engels naar het Nederlands en het Duits.  

 

WEBINAR-reeks, april-mei 2021: Knap lastig in de klas? Leer kijken door een trauma-bril

Heel wat kinderen groeien op in kwetsbare situaties waar soms ingrijpende gebeurtenissen kunnen plaatsvinden, denk maar aan emotionele of fysieke verwaarlozing, echtscheiding, verlies van een familielid, verhuizing, migratie,.... Deze vorming leert je kijken door een trauma-bril waardoor je het kind gepast kan begeleiden.

Deze webinar-reeks gaat door op:
- maandag 26 april van 10u-13u (verschillende soorten trauma, oorzaken en reacties)
- donderdag 6 mei van 18u-20u (effecten van trauma begrijpen, basis van traumasensitief lesgeven)
- dinsdag 18 mei van 18u-20u (samenwerking en zelfzorg)

Lees er hier meer over

 

Contact

Wens je meer informatie over Feel Fine February? Contacteer onze medewerker onderwijs via veronique@vluchtelingenwerk.be.