Juridische helpdeskvraag van de maand (september)

Ik woon in een opvangstructuur en ik kreeg een baan aangeboden. Kan ik nog in de opvang verblijven, en moet ik dan een deel van mijn loon afstaan?

Als asielzoeker mag je werken vanaf vier maanden nadat je jouw asielaanvraag hebt ingediend, en je tijdens deze periode nog geen beslissing hebt ontvangen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Je moet hiervoor wel eerst een arbeidskaart C aanvragen.

Als je werkt, ben je in sommige gevallen een bijdrage verschuldigd aan de opvangstructuur. De wet voorziet immers dat asielzoekers die werken, moeten bijdragen aan de kosten van hun opvang. Het percentage van het bedrag dat je moet afstaan varieert van 35% tot 75% afhankelijk van de loonschijf. Verdien je bijvoorbeeld tussen 80 en 150 euro dan moet je 35% afgeven. Verdien je meer dan 500 euro dan moet je 75% bijdragen. Dit is het geval voor alle arbeidscontracten van bepaalde duur en minder dan zes maanden, of wanneer je minder dan het leefloon verdient.

Heb je een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minstens zes maanden of een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en je netto maandloon is hoger dan het leefloon, dan kan Fedasil, de federale dienst voor de opvang van asielzoekers, de opvang stopzetten en  je verplichten de opvangvoorziening te verlaten.

Als je werkt, moet je die informatie ook doorgeven aan de opvangstructuur waar je verblijft. Doe je dit niet dan kan je gesanctioneerd worden en kunnen ze je verplichten de verschuldigde bijdragen alsnog terug te betalen.