Juridische helpdeskvraag van de maand (november 2017)

door Dimitri

Kan een asielzoeker die al lange tijd in een groot, collectief centrum verblijft een andere, meer individuele, opvangplaats krijgen?

Volgens de opvangwet kunnen asielzoekers die al zes maanden in een collectief centrum hebben gewoond, vragen om naar een individuele opvangplaats te verhuizen. Zo een individuele opvangplaats kan een huis, studio of appartement zijn en wordt beheerd door een lokaal opvanginitiatief (LOI) of een ngo (vb. onze Franstalige zusterorganisatie CIRÉ). De aanvraag kan gebeuren zolang er geen negatieve beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is. Fedasil is de instantie die beslist over deze aanvragen, binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen in het opvangnetwerk.

Momenteel worden de meeste aanvragen voor een transfer naar een individuele opvangplaats geweigerd. Fedasil geeft op dit moment prioriteit aan collectieve opvang en verwijst slechts in enkele gevallen door naar individuele opvangplaatsen: 

  • bij ernstige medische problemen
  • als de collectieve plaats niet is aangepast aan de noden van de asielzoeker en daar ernstige redenen voor zijn
  • als er al een positieve beslissing werd genomen in de asielprocedure
  • als de asielzoeker een nationaliteit met een zeer hoge kans heeft op een positieve beslissing (momenteel zijn dat asielzoekers uit Syrië, Libië en Burundi) en al vier maanden in een collectief centrum gewoond heeft.

Naast een aanvraag voor een transfer naar een individuele plaats, kunnen asielzoekers volgens de opvangwet, op ieder moment vragen om overgeplaatst te worden naar een andere opvangplaats. Dat kan indien hun huidige plaats niet aangepast is aan hun noden, bijvoorbeeld in het kader van hungezondheidstoestand, omwille van familiale eenheid, of omwille van een specifieke reden van kwetsbaarheid.

Een aanvraag voor een transfer moet in ieder geval goed gemotiveerd worden. Indien er medische problemen zijn kan er bijvoorbeeld best een medisch attest toegevoegd worden waaruit duidelijk blijkt waarom de huidige plaats niet langer aangepast is.

Tegen een beslissing van Fedasil kan je binnen de drie maanden beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.