Juridische helpdeskvraag van de maand (januari 2017)

Kan de behandeltermijn van een asielprocedure versneld worden?

De doorlooptijd van een asieldossier op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen varieert sterk. In sommige gevallen roept het Commisariaat een asielzoeker na enkele weken op, maar in de meeste gevallen kan het maanden - zelfs meer dan tien maanden – duren vooraleer de asielzoeker een uitnodiging ontvangt voor een gehoor.

Dit is een gevolg van een groot aantal asielzoekers die eind 2015 een asielaanvraag indiende. Het Commissariaat kon hierdoor niet alle dossiers binnen korte termijn behandelen. Sinds juni vorig jaar is de asielinstantie bezig met die achterstand in te halen. Momenteel ligt het aantal genomen beslissingen hoger dan het aantal instromende dossiers. Voor de meeste landen is er geen of amper achterstand, behalve voor Syrië, Irak, Afghanistan, Somalië, Iran en mensen met een onbepaalde nationaliteit (vooral Palestijnen). De grootste achterstand betreft Afghanistan. Voor Afghanistan zijn er plannen om de achterstand vóór eind 2017 in te halen.

De familie, begeleider of advocaat kan eventueel een brief sturen naar het Commissariaat-generaal met de vraag hun dossier snel te behandelen. Ze moeten daarbij ook aangeven waarom ze een snelle behandeling wensen. Toch vraagt deze asielinstantie expliciet om niet zomaar contact op te nemen over de behandelingstermijn van de aanvragen omdat dit de werklast nog verhoogt en bijgevolg de behandeling nog meer vertraagt.

Uitzondering zijn de Syriërs waarbij het Commissariaat wel rekening houdt met de verzoeken voor versnelde behandeling. Voor Syrische dossiers zijn de gehoren en beslissingen nu al binnen een kort en redelijk tijdsbestek voorzien, behalve dan voor dossiers die nader onderzoek vereisen. Dit kan te wijten zijn aan de door het Commissariaat ontvangen informatie over: indicaties van dubbele nationaliteit, van elementen die kunnen leiden tot uitsluiting, van elementen met betrekking tot de nationale veiligheid of met de toekenning van een bescherming door een ander land.

Heb je nog vragen? Contacteer de Vluchtelingen Infolijn via info@vluchtelingenwerk.be of op 02 225 44 00.