Juridische helpdeskvraag van de maand (april 2017)

Ik ben een erkend vluchteling in Nederland, kan ik me in België vestigen? 

Het statuut van vluchteling (erkenning als vluchteling of subsidiair beschermde) dat je verkrijgt in een bepaald EU-land is niet automatisch overdraagbaar naar een ander EU-land. Het feit dat je erkend bent in Nederland betekent niet dat je een verblijf in België kan bekomen.

Als je toch een asielaanvraag indient, dan is artikel 57/6/3 van de Belgische Vreemdelingenwet van toepassing. Dit betekent dat de asielinstanties je aanvraag niet in overweging zullen nemen wanneer een andere Europese lidstaat je erkende als vluchteling, tenzij je informatie hebt dat je je niet langer kan beroepen op de toegekende bescherming. Bovendien is er geen behoefte aan internationale bescherming meer indien de asielzoeker reeds in een eerste land van asiel reële bescherming geniet. In theorie zijn er wel een aantal mogelijkheden om naar België te komen maar in de praktijk blijken die moeilijk uitvoerbaar.

De vluchtelingenstatus, toegekend in een ander land, kan worden overgedragen of bevestigd in België. Maar om in aanmerking te komen, moet je een verblijfsrecht van onbepaalde duur hebben en al 18 maanden in België verblijven. Je moet dus een verblijfsaanvraag om andere redenen dan asiel indienen in België en via die procedure een verblijf van onbepaalde duur verkrijgen. Alleen is dat heel moeilijk: In België geldt sinds 1974 een migratiestop en de criteria om langer dan drie maand in België te verblijven zijn heel streng.

Als je als erkend vluchteling de status van ‘langdurig ingezetene’ verkrijgt in een ander EU-land kan je ook naar België komen. Maar de status van ‘langdurig ingezetene’ wordt slechts na verloop van vijf jaar door een EU-lidstaat afgeleverd. Op korte termijn is dat opnieuw geen oplossing.

Heb je nog vragen? Contacteer de Vluchtelingen Infolijn via info@vluchtelingenwerk.be of op 02 225 44 00.