Juridische helpdeskvraag van de maand

door Dimitri

Wanneer mag een asielzoeker een tweede en volgende asielaanvraag indienen? Wanneer beslist het CGVS tot in overwegingname en welke voorwaarden worden daarbij gehanteerd ?

Een asielzoeker kan een nieuwe asielaanvraag indienen wanneer de vorige werd geweigerd. Dit heet een meervoudige asielaanvraag. Tijdens een versnelde procedure zal  het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) nagaan of er bij deze meervoudige asielaanvraag ‘nieuwe elementen werden aangebracht alvorens de asielaanvraag verder te behandelen. Het gaat dan om nieuwe informatie die na het vertrek van de asielzoeker uit zijn land plaatsvonden en die hem onbekend waren gedurende de eerste asielprocedure. Deze elementen kunnen de kans op erkenning vergroten.

Meneer Mussa uit Zuid-Soedan diende zijn asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in België. Nadat hij de asielprocedure doorlopen heeft, krijgt Mussa een negatieve beslissing van het CGVS. Het CGVS vindt zijn asielrelaas niet voldoende geloofwaardig. Na deze beslissing hoort Mussa dat veiligheidsagenten tijdens zijn afwezigheid zijn familie in Soedan hebben aangevallen. Mussa vermoedt dat de aanval te wijten is aan zijn actieve betrokkenheid bij de oppositie tegen het heersende regime in Zuid-Soedan Mussa beslist op basis van deze nieuwe informatie een tweede asielaanvraag in te dienen bij DVZ. DVZ stuurt deze aanvraag door naar het CGVS die via een versnelde procedure beslist of de nieuwe elementen in overweging kunnen worden genomen. Het CGVS zal daarbij nagaan of de nieuwe informatie kan beschouwd worden als een ‘nieuw element’ dat de kans op erkenning aanzienlijk vergroot. In deze casus neemt de Commissaris-generaal een beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag. Mussa was immers nog niet op de hoogte van de aanval op zijn familie tijdens zijn eerste asielaanvraag en kon die informatie dus onmogelijk aanbrengen. Nu het CGVS de tweede asielaanvraag van Mussa in overweging heeft genomen, zal het CGVS gewoon verder gaan met de behandeling van de asielaanvraag volgens de normale procedure. Voor Mussa is het nu wachten op een uitnodiging van het CGVS om gehoord te worden.