Standpunten

De standpunten van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Mensen voorop: De weg naar een echt asielbeleid

In mei 2019 vinden de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen plaats.  Vluchtelingenwerk pleit voor een asiel- en integratiebeleid waarbij de mensen terug voorop staan. We geven in dit document de speerpunten mee van een constructief en duurzaam beleid. We formuleren hierbij aanbevelingen voor Vlaams, federaal en Europees niveau. We gaan met dit eisenpakket langs bij de verschillende democratische politieke partijen.

Humanitaire visa

Vandaag hebben mensen op de vlucht zo goed als geen veilige en legale manier om naar Europa en België te komen. De bestaande visumprocedures zijn niet aangepast aan hun situatie, waardoor zij hun leven vaak in handen van mensensmokkelaars en -handelaars leggen en levensgevaarlijke tochten ondernemen.

Wij pleiten voor veilige en legale toegang tot Europa en België voor mensen op de vlucht. Één aspect daarvan is een transparante en duidelijke procedure voor humanitaire visa. Met dit standpunt doen wij een concreet voorstel voor een procedure rond humanitaire visa, die bijdraagt aan een veilige en legale toegang aan mensen op de vlucht.

Het recht op gezins- en familieleven binnen Dublin

Wanneer iemand bescherming zoekt in de Europese Unie, regelt de Dublinverordening (kort: Dublin III) welke lidstaat verantwoordelijk is voor het behandelen van de asielaanvraag. De aanwezigheid van het gezin is daarbij het eerste criterium. Dublin III erkent dus dat de eenheid van het gezin belangrijk is. Maar hoe werkt dat in de praktijk?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen krijgt heel wat vragen van asielzoekers, hun familieleden, hulpverleners en advocaten over de mogelijkheden die asielzoekers hebben om zich tijdens het Dublinonderzoek met hun familie te herenigen. Welk recht op gezinsleven hebben asielzoekers volgens Dublin III? Welke familieleden vallen daaronder? Wat zijn de knelpunten?

Voor het Jaarverslag van het federaal migratiecentrum Myria schreef Vluchtelingenwerk daar een bijdrage over. Het volledige jaarverslag van Myria kan je hier raadplegen.

Kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor asielzoekers in België

Kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers zijn een integraal deel van een goed beschermingsbeleid. Ervaringen die asielzoekers tijdens de periode in de opvang opdoen en de ondersteuning die ze er krijgen, hebben immers een belangrijke impact op hun toekomst in België of in hun land van herkomst. Iedereen heeft er dus belang bij om hen op een kwalitatieve manier op te vangen. Maar hoe ziet een kwaliteitsvolle opvang er nu precies uit?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft 17 jaar ervaring in opvang en begeleiding van asielzoekers. Die ervaring heeft ons veel expertise opgeleverd, en vooral een duidelijke visie rond opvang. We delen die visie en concrete verbetervoorstellen graag met beleidsmakers, onze leden en opvangpartners. Iedereen die rond opvang werkt kan deze nota als leidraad gebruiken.

Veilige en legale routes voor Syriërs op de vlucht

Het gewapend conflict in Syrië sleept al jaren aan. De teller van het aantal vluchtelingen in de regio staat op meer dan 3,9 miljoen, meer dan de helft zijn vrouwen en kinderen. De humanitaire noden in de regio zijn enorm. En de vluchtelingen kunnen haast nooit op legale wijze naar Europa komen om de bescherming te zoeken waar ze recht op hebben. UNHCR en voormalige Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström hebben EUlidstaten meermaals opgeroepen om hun grenzen open te houden. Toch is er nog steeds geen sprake van een gezamenlijke Europese reactie. Slechts een beperkt aantal landen heeft maatregelen genomen.

België schonk tussen 2012 en 2014 15,5 miljoen euro voor humanitaire hulp aan Syrië. Dit is positief, maar blijft een bescheiden bijdragen in vergelijking met landen als Nederland (46,99 miljoen euro alleen in 2014), Duitsland (164,31 miljoen euro alleen in 2014) of het Verenigd Koninkrijk (144,73 alleen in 2014). Bovendien hebben Syriërs meer nodig dan geld. België geeft bescherming aan de Syriërs die tot hier geraken: in 2014 kenden de asielinstanties in bijna 97% van de behandelde asielaanvragen een beschermingsstatus toe. Maar als het gaat om proactief Syrische vluchtelingen te helpen om in veiligheid te geraken heeft ons land nog niet veel inspanningen gedaan. Van de 75 vluchtelingen die in 2014 zouden uitgenodigd worden zijn er momenteel slechts 22 aangekomen. Het is zeker positief dat België beslist heeft om het aantal uitgenodigde vluchtelingen voor 2015 te verdubbelen, van 150 naar 300, en om 225 plaatsen daarvan te reserveren voor vluchtelingen uit Syrië en Irak. Toch, gelet op de zwaarte van het conflict, kan en moet België meer doen.

In deze nota geven wij eerst een kort overzicht over de vluchtelingensituatie in de regio en over het beleid van de Belgische asielinstanties ten opzichte van de Syriërs die in België asiel aanvragen. Daarna schetsen wij wat de bestaande legale wegen zijn om naar België te komen. En leggen wij uit waarom deze niet aangepast zijn aan de situatie van vluchtelingen. Verder geven wij een kort overzicht van de initiatieven die andere lidstaten hebben genomen om Syrische vluchtelingen te helpen. En tenslotte doen wij concrete voorstellen van acties die België en de EU kunnen ondernemen om de toegang tot bescherming voor Syrische vluchtelingen te garanderen.