Vluchtelingenwerk stelt mensen voorop in voorstellen voor verkiezingen

In mei 2019 vinden de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen plaats. Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet de mens terug voorop als rode draad doorheen het asielbeleid. Hoe beleidsmakers die ommezwaai concreet kunnen aanvatten, en wat de speerpunten van een constructief en duurzaam vluchtelingenbeleid zijn, kan je hier terugvinden in onze voorstellen voor de verkiezingen 2019.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het VN-Vluchtelingenverdrag, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het VN-Kinderrechtenverdrag en andere mensenrechteninstrumenten zijn onze toetsstenen voor een menselijk, veilig en rechtvaardig vluchtelingenbeleid op Vlaams, federaal en Europees niveau. 'Mensenrechten zijn geen utopie, maar de basis waarop het Belgische beleid hoort te bouwen'!

In het Belgisch asiel-, migratie- en integratiebeleid staan mensenrechten niet langer centraal. Dat is zorgwekkend. Het effect daarvan is heel tastbaar. De toegang tot bescherming voor iedereen die asiel zoekt in België gaat achteruit. Ook het integratiebeleid, broodnodig voor de toekomst van onze diverse samenleving, krijgt te weinig zuurstof.

Manifest

Vluchtelingenwerk vraagt een ommezwaai. Met onze concrete aanbevelingen brengen we beleidsmakers op het pad van een duurzaam asiel- en migratiebeleid, dat leidt naar een veilige en welvarende samenleving waar iedereen een plaats heeft, oud- én nieuwkomers.

Zo’n beleid start met concrete engagementen voor veilige en legale toegangswegen naar ons land. Het voorziet een snelle én kwalitatieve asielprocedure, en realiseert terugkeer door te investeren in de menswaardige en goedkopere piste van de vrijwillige boven gedwongen terugkeer. Detentie figureert dan als uitzonderlijke en uiterste maatregel, die sowieso nooit wordt gebruikt voor kinderen.

Mensenrechten zijn geen utopie, maar de basis waarop het Belgische beleid hoort te bouwen!