Nota weigering bewijs van aanmelding en opvang

Sinds einde november beperkt de Dienst Vreemdelingenzaken het aantal asielaanvragen per dag. Samen met onze Franstalige zusterorganisatie CIRÉ hebben wij een nota gemaakt voor advocaten die werken met asielzoekers.

Probeerde jouw cliënt een verzoek om internationale bescherming te doen maar werd de toegang geweigerd? Als advocaat kan je verschillende stappen ondernemen om de rechten van jouw cliënt te verzekeren.

Deze nota is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. Je kan ze hier downloaden.